Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Zaměstnání
 • Rekvalifikace
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • zdravotně postižení
 • mentálně postižení
 • dlouhodobě duševně nemocní

Věkové skupiny

 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby jsou určeny osobám ve věku 18–64 let, které jsou zároveň:

a)      Osoby se zdravotním postižením, což zahrnuje osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální, nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.

b)     Jedná se o osoby, které jsou z důvodu svého zdravotního postižení sociálně vyloučeny nebo jsou vyloučením ohroženy. Ve chvíli, kdy osoba se zdravotním postižením potřebuje naši pomoc v jedné z oblastí, kde pomoc či podporu nabízíme, považujeme ji za sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytovat bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu dospělým lidem se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé životní situace. 

Cíle služby

 1. Motivovat a posilovat uživatele služeb ve zvládání jeho sociální situace zejména v oblasti obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 2. Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.
 3. Poskytnout uživateli podporu při řešení jeho nepříznivé sociální situace zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové, sociálně-právní
  a pracovně-právní problematiky.
 4. Poskytnout informace a podporu při využití dalších možných návazných služeb.

3. Nabízené činnosti

Programová náplň služby

 • základní sociální poradenství – návaznost na další služby
 • poradenství ohledně vyřízení sociálních dávek různého typu (např. dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální pojištění, …)
 • poradenství ohledně vyřízení invalidních důchodů a statutu osoby zdravotně znevýhodněné
 • poradenství při souběhu invalidního důchodu a výdělečné činnosti
 • poradenství ohledně vyřízení starobního důchodu
 • poradenství týkající se pracovně právní problematiky (uzavírání, změny a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti vyplývající z pracovně -právních vztahů, pracovně - právní vztahy mimo pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
 • poradenství týkající se evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, pracovní rehabilitace apod.
 • poradenství v dluhové problematice
 • poradenství v bytové problematice (nájemní smlouva, nájemní smlouva v družstevních bytech, vlastnictví bytu, prodej bytu, …)
 • poradenství při rozvodovém řízení (např. pomoc při sepsání žaloby o rozvod manželství, majetkové vyrovnání, výživné, …)
 • poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či odvolání
 • poradenství či pomoc při sepisování životopisů či průvodních dopisů
 • poradenství ohledně nabídky dalších služeb v regionu (sociální služby, psycholog, právník, zdravotnická zařízení, vzdělávání, apod.)
 • pomoc a podpora při jednání s institucemi

4. Specifika služby

Služba je využívána lidmi se všemi typy zdravotního postižení.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-16:00  -  8:00 až 12:00; 13:00 až 16:00 po předchozí dohodě
   Pondělí  :  8:00-16:00  -  8:00 až 12:00; 13:00 až 16:00 bez objednání
   Úterý  :  8:00-16:00  -  8:00 až 12:00;13:00 až 16:00 po předchozí dohodě
   Středa  :  8:00-16:00  -  8:00 až 12:00; 13:00 až 16:00 po předchozí dohodě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služby jsou poskytované bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby poskytujeme ve 2 bezbariérových konzultačních místnostech, které se nacházejí v přízemí. Bezbariérový přístup je umožněn bočním vchodem, ke kterému lze přijet autem skrze žlutá vrata. U proskleněných dveří se nachází zvonek na recepci.

Název poskytovatele

Sociální agentura, o.p. s.

IČ poskytovatele

26540495

Kontaktní údaje na poskytovatele