Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Zaměstnání
 • Rekvalifikace

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • mentálně postižení
 • zdravotně postižení
 • dlouhodobě duševně nemocní

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dorost (16-18 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby jsou určeny osobám ve věku 18–64 let, které jsou zároveň:

a)      Osoby se zdravotním postižením, což zahrnuje osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální, nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.

b)     Jedná se o osoby, které jsou z důvodu svého zdravotního postižení sociálně vyloučeny nebo jsou vyloučením ohroženy. Ve chvíli, kdy osoba se zdravotním postižením potřebuje naši pomoc v jedné z oblastí, kde pomoc či podporu nabízíme, považujeme ji za sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytovat bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu dospělým lidem se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé životní situace. 

Cíle služby

 1. Motivovat a posilovat uživatele služeb ve zvládání jeho sociální situace zejména v oblasti obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 2. Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.
 3. Poskytnout uživateli podporu při řešení jeho nepříznivé sociální situace zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové, sociálně-právní
  a pracovně-právní problematiky.
 4. Poskytnout informace a podporu při využití dalších možných návazných služeb.

3. Nabízené činnosti

Programová náplň služby

 • základní sociální poradenství – návaznost na další služby
 • poradenství ohledně vyřízení sociálních dávek různého typu (např. dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální pojištění, …)
 • poradenství ohledně vyřízení invalidních důchodů a statutu osoby zdravotně znevýhodněné
 • poradenství při souběhu invalidního důchodu a výdělečné činnosti
 • poradenství ohledně vyřízení starobního důchodu
 • poradenství týkající se pracovně právní problematiky (uzavírání, změny a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti vyplývající z pracovně -právních vztahů, pracovně - právní vztahy mimo pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
 • poradenství týkající se evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, pracovní rehabilitace apod.
 • poradenství v dluhové problematice
 • poradenství v bytové problematice (nájemní smlouva, nájemní smlouva v družstevních bytech, vlastnictví bytu, prodej bytu, …)
 • poradenství při rozvodovém řízení (např. pomoc při sepsání žaloby o rozvod manželství, majetkové vyrovnání, výživné, …)
 • poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či odvolání
 • poradenství či pomoc při sepisování životopisů či průvodních dopisů
 • poradenství ohledně nabídky dalších služeb v regionu (sociální služby, psycholog, právník, zdravotnická zařízení, vzdělávání, apod.)
 • pomoc a podpora při jednání s institucemi

4. Specifika služby

Služba je využívána lidmi se všemi typy zdravotního postižení.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služby jsou poskytované bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby poskytujeme ve 2 bezbariérových konzultačních místnostech, které se nacházejí v přízemí. Bezbariérový přístup je umožněn bočním vchodem, ke kterému lze přijet autem skrze žlutá vrata. U proskleněných dveří se nachází zvonek na recepci.

Název poskytovatele

Sociální agentura, o.p. s.

IČ poskytovatele

26540495

Kontaktní údaje na poskytovatele