DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé, §59 - Kontaktní centra

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Info
 • Zaměstnání
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostmi

Věkové skupiny

 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4677905
 • Druh sociální služby: §59 - Kontaktní centra
 • Adresa: Velká Hradební 13,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475210626
 • E-mail: drugout@volny.cz
 • Web: www.drug-out.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu programu tvoří

 • osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí starší 15 let
 • problémoví uživatelé drog starší 15 let 
 • rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog 
 • veřejnost 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Kontaktního centra pro drogově závislé

Posláním Kontaktního centra je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, umožnit jim být součástí většinové společnosti a snížit rizika spojená s užíváním návykových látek. Zaměstnanci Kontaktního centra motivují klienty k dosahování změn v oblasti celkového zdraví – tělesného i mentálního a v oblasti sociálních kontaktů.  Zajišťujeme bezplatnou a bezpečnou likvidaci použitého injekčního materiálu, a tím prevenci výskytu hepatitid a HIV/AIDS.

Cíle Kontaktního centra

Hlavním cílem poskytovaných služeb je sociální a zdravotní stabilizace klienta, jejímž důsledkem má být změna životního stylu a tím omezení rizik spojených s dosavadním chováním. Veškeré cíle vycházejí z principu Harm Reduction. Prevence výskytu infekčních onemocnění, snižování mortality uživatelů drog, bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu

3. Nabízené činnosti

Aktivity zaměřené na Harm Reduction – minimalizace zdravotních a sociálních rizik. Není zcela vyloučeno, že klient dospěje k rozhodnutí se léčit, abstinovat, k čemuž je nutné, aby toho byl duševně i fyzicky schopen. Proto je důležité akcentovat nutnost fyzického i psychického zdraví.

Výměnný program (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) – směřuje k odstranění opakovaného používání náčiní k intravenózní aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů (např. použití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromažďování infekčního materiálu a dále pak v omezování šíření infekčních chorob. V tomto případě samotná výměna nestačí, je třeba pravidelně a důrazně šířit informace o možných nákazách. Výměnný program mimo jiné slouží i k udržování kontaktu a navázání další spolupráce s klientem.

Cíl aktivity: redukce přenosu infekčních chorob, navázání spolupráce s klientem

- poskytování prezervativů – poskytuje možnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě)

- základní zdravotní ošetření – nedílnou součástí je komunikace s klientem s možností informovat jej o bezpečném braní a zdravotních komplikacích spojené s rizikovým užíváním drog (absces, flegmóna, endokarditida, pneumonie apod.)

- vyšetření na infekční choroby (patří sem zprostředkování testů, i pre a posttestové poradenství o infekčních onemocněních, sdělování výsledků)

- vydávání želatinových kapslí – na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci želatinových kapslí pro uživatele pervitinu

- poskytování filtrů pro kouření marihuany – v rámci navazování kontaktů s novými klienty, kteří do |KC přijdou s ostatními uživateli OPL, či je dovedou rodiče, jsme zavedli i tuto aktivitu do skupiny HR služeb

- stericupy – zejména pro uživatele heroinu

 

Jako jedno z mála zařízení máme možnost testování na infekční choroby-hepatitis, lues, HIV protilátky. Jedná se o aktivitu mezi klienty velmi žádanou. Jsou i tací, kteří si sami „hlídají“ 3 - 4 měsíční interval odběrů.

Výměna injekčního materiálu probíhá jeden použitý kus za nový set /inj. stříkačka, dezinfekční tampon, sterilní vatový tampon, sterilní voda k aplikaci/. Po dohodě s pracovníkem může klient dostat 1 injekční stříkačku s „příslušenstvím“. Během služby kontaktní pracovník s klientem hovoří, provádí poradenskou službu, zejména z oblasti zdraví. Aktivity H. R. patří mezi nejvyhledávanější služby KC.

Informace o infekčních chorobách

Poskytované informace se týkají především hepatitid, HIV, lues – jejich přenos, příznaky, testování a léčba. Přenos informací probíhá formou slovní (vhodně vedenou komunikací) a formou písemnou (prostřednictvím tištěných informačních letáků zhotovených přímo pro uživatele návykových látek).

Cíl aktivity: zlepšení informovanosti klientů z oblasti infekčních nemocí

Základní poradenství (zdravotní, sociální, právní)

Poradenství je poskytováno formou vhodně vedené komunikace. Jedná se převážně o informace z oblasti sociální (bydlení, ztráta OP, sociální dávky), zdravotní (bezpečnější užívání drog, bezpečný sex) a právní (konflikty se zákonem). Pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, je klient odkázán na služby konkrétních zařízení. DRUG-OUT Klub disponuje kontaktem na bezplatnou právní pomoc ve městě.

Cíl aktivity: minimalizace zdravotních a sociálních komplikací

Metody:

- osobní či telefonické poradenství (oblast drogových závislostí, zdravotní, sociální)

-  odkazy a zprostředkování

- zprostředkování léčby ambulantní i rezidenční, substitučního programu

Cílem služby je předat klientovi adekvátní (přesnou) informaci, která umožní snazší orientaci v problému, rozhodnutí. Cílem skupiny je sdílení podobných zkušeností, vzájemná pomoc a podpora, získávání zpětné vazby a náhledu. Provázení klienta před léčbou, podpora jeho motivace patří k zásadním aktivitám KC.

Od roku 2003 fungují webové stránky organizace.

První pomoc, zdravotní ošetření

Tato služba zahrnuje pomoc zejména při předávkování, dále ošetřování různých kožních následků injekčního užívání, řezných ran atd. Pracovníci odborně školeni v resuscitaci každý rok.

Cíl aktivity: zlepšení zdravotního stavu klienta, záchrana života v případě zástavy životních funkcí

Sociální servis

Metody:

- poradenství

- osobní asistence při jednání na úřadech a dalšími pomáhajícími institucemi

- pomoc při zajištění dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání, bydlení

Cíl aktivity: snazší orientace klienta v síti sociálních zařízení. Pokud nabude klient pozitivní zkušenost v jednání s úředníky (nedochází ke konfliktu), získává signál, že spolupráce je možná. Dochází k posílení důvěry na obou stranách. Pokud má klient osobní doklady, může uspět při evidenci na ÚP, může nastoupit léčbu, má nárok na finanční příspěvek.

Potravinový servis –fakultativní služba

Metody:

- čaj, polévka, vitamíny, pečivo

- strava pro děti klientů KS (čaje, kojenecká mléka, přesnídávky.)

Společné posezení u čaje může usnadnit navázání kontaktu s klientem, důležitou roli hraje také u klientů s chudými stravovacími návyky /malnutrice/. Polévka a pečivo je pro mnohé klienty jediná strava za celý den. Strava pro děti je poskytována výhradně dětem klientům KC v případě nouze.

Hygienický servis

Metody:

- sprcha

- second hand – fakultativní služba

Služba je určena především klientům bez sociálního zázemí (zajištění základní hygieny). Pro klienty je tato služba důležitá také před návštěvou lékařů, institucí. Obnošené šatstvo je k dispozici všem věkovým kategoriím, včetně dětí (děti klientů KC).

Poradenství pro ženy

Metody:

- zprostředkování kontaktu s úřady či zdravotnickými institucemi

- příprava na porod, péče o novorozence

- edukace péče o dítě 

- péče o zevnějšek

- SOS potřeby pro děti-pleny, oblečení

- hygienický balíček pro gravidní klientky do porodnice

4. Specifika služby

Služba je určena výhradně osobám ohrožených závislostí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-18:00
   Pátek  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-18:00
   Úterý  :  8:00-18:00
   Středa  :  8:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Second Hand - všem klientům Kontaktního centra pro drogově závislé )včetně jejich dětí) je k dispozici čisté obnošené šactvo. Nejčastěji využívají službu klienti bez sociálního zázení. Pro klienty je tato služba důležitá také před návštěvou lékařů, institucí.

Potravinový servis - Společné posezení u čaje může usnadnit navázání kontaktu s klientem, důležitou roli hraje také u klientů s chudými stravovacími návyky /malnutrice/. Polévka a pečivo je pro mnohé klienty jediná strava za celý den. Strava pro děti je poskytována výhradně dětem klientům KC v případě nouze. Potraviny jsou primární potřebou. Ve chvíli, kdy se u klientů tato primární potřeba naplní, je možné s nimi nadále efektivněji spolupracovat na zlepšení jejich sociální situace. U rodin, kde je některý z členů závislý na návykových látkách často dochází k odčerpání veškerých prostředků a rodina se ocitá na hranici přežití. Rodinný příslušníci nás kontaktují s žádostí o pomoc v jejich nepříznivé situaci. Potravinová pomoc zahrnuje základní potraviny, které jsou nezbytné k přežití.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

DRUG-OUT Klub, z.s

IČ poskytovatele

44554559

Kontaktní údaje na poskytovatele