Fokus Labe - Ústí nad Labem, §67 - Sociálně terapeutické dílny

Služba naplňuje potřebu:
 • Řešení konfliktů
 • Zaměstnání
 • Chráněné dílny
 • Rekvalifikace
 • Psychická podpora
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • dlouhodobě duševně nemocní
 • zdravotně postižení

Věkové skupiny

 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2365503
 • Druh sociální služby: §67 - Sociálně terapeutické dílny
 • Adresa: Stroupežnického 1372,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 732243250
 • E-mail: kapustova@fokuslabe.cz
 • Web: www.fokuslabe.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Prokopa Diviše 1605,40001 Ústí nad Labem
 • Adresa: Štefánikova 753,40001 Ústí nad Labem
 • Adresa: Pražská 166,40001 Ústí nad Labem
 • Adresa: Velká Hradební 425,40001 Ústí nad Labem
 • Adresa: Masarykova 53,40001 Ústí nad Labem

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je poskytována osobám s duševním onemocněním z okruhu pschóz, jako jsou například schizofrenie, bipolární porucha a hraniční stavy, uživatelům, kteří v důsledku svého zdravotního stavu nejsou aktuálně schopni realizovat své potřeby na otevřeném ani chráněném trhu práce. Osoby s duševním onemocněním tvoří 99% klientely služby Sociálně terapeutické dílny. Služba je v malé míře poskytována i osobám s jiným zdravotním postižením, například osobám s civilizačním, interním nebo smyslovým onemocněním.

2. Smysl, poslání a cíl služby

 

Služba Sociálně terapeutické dílny nabízí prostřednictvím pracovně rehabilitačních programů podporu při získávání, obnovení a rozvoji pracovních a sociálních dovedností nezbytných k získání a udržení si zaměstnání.

Cíle

 • příležitost otestovat v bezpečném prostředí Sociálně terapeutické dílny úroveň svých pracovních dovedností a předpokladů pro získání a udržení si vhodného zaměstnání a tyto dovednosti dále rozvíjet
 • obnova základních pracovních dovedností a návyků
 • podpora motivace a strukturování denní činnosti, smysluplné využití volného času, možnost smysluplně trávit svůj volný čas prostřednictvím pravidelných pracovních činností
 • příležitost seznámit se s druhými lidmi, pomoc v návratu a uplatnění ve společnosti, prosazování práv a zájmů občanů s duševní nemocí
 • možnost vyzkoušet si a naučit se něco nového (získání nových znalostí a pracovních dovedností)
 • navazování sociálních kontaktů a prevence izolace, samoty, sociálního vyloučení
 • odbornou pomoc při hledání a udržení si vhodného zaměstnání (v chráněné dílně, nebo na otevřeném trhu práce), včetně pomoci při jednání se zaměstnavatelem

3. Nabízené činnosti

Aktivity služby sociálně terapeutické dílny jsou pro psychicky nemocné zacíleny třemi stěžejními směry:

 • Prvním je pravidelná a dlouhodobá podpora uživatelů, jejichž zdravotní handicap zamezuje jejich pracovnímu uplatnění (bazální sociálně terapeutický program). Rozvojem sociálně pracovních návyků a dovedností se posiluje jejich aktivizace a přispívají ke stabilizaci psychického stavu.
 • Druhým směrem je dlouhodobá, systematická a cílená příprava uživatele na pracovní uplatnění na trhu práce a to jak na chráněném trhu práce, tak na otevřeném trhu práce (pracovně terapeutické programy, vzdělávací program Ven z bludného kruhu). Cílem přípravy uživatelů je poskytnout jim takové kompetence, které jim lépe pomohou na pracovním trhu obstát a proces výuky je realizován přiměřenými metodami a v dostatečném časovém a výkonnostním nasazení klientů, aby danou pracovní pozici v budoucnu zvládli.
 • Třetím směrem je podpora uživatelům, kteří jsou již zaměstnáni, ale došlo u nich vlivem nemoci ke zhoršení zdravotního stavu, který má za následek dlouhodobější výpadek z pracovního procesu. Zde STD pomáhá opětovným flexibilním znovu - zapojením klienta do terapeutické dílny, k rychlému obnovení pracovních dovedností a návyků, což urychluje návrat uživatele na pracovní místo a zamezuje ztrátě již získaných psychických, sociálních a pracovních dovedností a rozvinutých schopností. Není tak přerušen proces “ úzdravy“ klienta a nedochází k dalšímu chron.  průběhu nemoci a ztrátě zaměstnání.

4. Specifika služby

Cíle sociální služby STD lze souhrnně charakterizovat jako dlouhodobou a pravidelnou podporu zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje základní činnosti v oblastech pomoci při zvládání stresových situací, vztahových problémů, sociálních fobií, osobní hygieně, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podporu, vytváření a zdokonalování základních sociální, pracovních návyků a dovedností a psychických kompetencí. A samozřejmě rozvoj pracovních dovedností a edukaci.

Služba udržuje a posiluje sociální schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosažení jeho větší samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a sociálního začlenění do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky, apod.).

Podporuje uživatele pří získání nových znalostí a pracovních dovedností a při vytváření a rozvíjení jejich představy o vhodném pracovním uplatnění a posiluje tak u uživatelů jejich zájem o získání pracovního místa. Nabízí příležitost otestovat si své pracovní a sociální dovednosti a předpoklady potřebné pro získání a udržení si vhodného zaměstnání a tyto dovednosti dále rozvíjet v sociálně terapeutických programech.

Poskytuje informace a podporuje uživatele v oblastech dalšího možného rozvoje jejich osobnosti a ve využití dalších možných veřejných zdrojů a služeb.

Součástí služby je také nácvik a zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost, udržování osobní hygieny, pozornost je věnována rozvíjení schopností uživatelů v oblasti kognitivní, motorické a sociální.

Aktivity služby sociálně terapeutické dílny jsou pro psychicky nemocné zacíleny třemi stěžejními směry: Prvním je pravidelná a dlouhodobá podpora uživatelů, jejichž zdravotní handicap zamezuje jejich pracovnímu uplatnění. Rozvojem sociálně pracovních návyků a dovedností se posiluje jejich aktivizace a přispívají ke stabilizaci psychického stavu.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-16:00
   Středa  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-16:00
   Úterý  :  8:00-16:00
   Pátek  :  8:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Fokus Labe, z.ú.

IČ poskytovatele

44226586

Kontaktní údaje na poskytovatele