Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • děti, mládež a rodina

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9288131
 • Druh sociální služby: §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Adresa: Poláčkova 3236,40011 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475121314
 • E-mail: tykadlo@charitausti.cz
 • Web: https://www.charitausti.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6ti do 15ti let z Ústí nad Labem, které jsou:

 • ze sociálně slabých rodin
 • z dysfunkčních i afunkčních rodin (rozvádějící se rodiče, neúplná rodina, …)
 • mají omezenou možnost navštěvovat volnočasové aktivity (špatná finanční situace, nezájem rodičů)
 • s výchovnými problémy

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tykadlo v Ústí nad Labem je nabídnout dětem a mládeži podporu při zvládání obtížných životních situacích a smysluplné, aktivní trávení volného času. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme podporu na základě individuálního přístupu.

Cílem je vytvářet bezpečný prostor pro volnočasové, vzdělávací, aktivizační, kulturní a podpůrně-preventivní aktivity dětí a mládeže. Umožnit tak vzájemná setkání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání, hru a vyplnění volného času (kulturou, sportem, zájmovými a dalšími prospěšnými činnostmi). Podporovat zdravý životní styl a zároveň působí preventivně proti nežádoucím společenským jevům.

 • nabídnout možnosti smysluplného využití volného času v bezpečném a důvěrném prostředí
 • předcházet či omezit vznik rizikového chování uživatelů a pomoci řešit jejich nepříznivé životní situace
 • podporovat uživatele v pozitivním vnímání sebe sama, zlepšovat sociální schopnosti a dovednosti uživatelů
 • motivovat uživatele a pomáhat jim s plněním školních povinností

3. Nabízené činnosti

Způsob poskytování: ambulantní, terénní

Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Fakultativní služby:

příměstský tábor

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY JSOU V SOULADU SE ZÁSADAMI ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

DODRŽOVÁNÍ PRÁV UŽIVATELŮ

 • poskytujeme služby tak, aby vždy byla zachována lidská práva a důstojnost uživatelů

NÍZKOPRAHOVOST

 • služba je realizována tak, aby umožňovala uživateli maximální přístupnost
 • služba se poskytuje bezplatně (výjimku tvoří aktivity nad rámec služby)
 • uživatel může přijít do zařízení v otevírací době kdykoliv a kdykoliv také odejít

RESPEKTOVÁNÍ

 • všichni zaměstnanci respektují osobnost, přání a rozhodnutí uživatele

ANONYMITA A MLČENLIVOST

 • uživatel má právo zůstat v anonymitě, není povinen poskytovat své osobní údaje
 • všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí

INDIVIDUALIZACE PODPORY

 • nabízené služby se přizpůsobují požadavkům dětí a mládeže
 • vstřícný a ohleduplný postoj ke každému uživateli

PROFESIONALITA

 • základem kvality prováděné služby je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  13:00-18:00
   Pátek  :  13:00-16:00
   Pondělí  :  13:00-18:00
   Úterý  :  13:00-18:00
   Středa  :  13:00-18:00
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  13:00-18:00
   Pátek  :  13:00-16:00
   Pondělí  :  13:00-18:00
   Úterý  :  13:00-18:00
   Středa  :  13:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Příměstské tábory - dle aktuální nabídky na webu www.charitausti.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Ústí nad Labem

IČ poskytovatele

44225512

Kontaktní údaje na poskytovatele