Člověk v tísni, o.p.s. předškolní klub Stonožka, Aktivita - rodinná, mateřská centra

Služba naplňuje potřebu:
 • Jiná potřeba
 • Volný čas
 • Péče o blízké
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • péče o prorodinnou politiku

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 3 až 5let (vzhledem k novele školského zákona o povinném předškolním vzdělávání) a jejich rodičům, resp. pečujících osob. Sociálně znevýhodňující prostředí pro děti rozumíme podmínky, kdy rodiče (nebo jiné osoby pečující o dítě) jsou dlouhodobě v tíživé životní situaci, v konfliktu se společenskými normami, institucemi apod., mohou být ve zvýšené míře ohroženi výskytem nebo dopadem sociálně patologických jevů, může se jednat o samoživitelky/samoživitele, osoby dlouhodobě zneužívané či týrané. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem a posláním předškolních klubů je získání dostatečných znalostí a dovedností u dětí, které do klubu pravidelně docházejí. Tyto znalosti, dovednosti a návyky poté vedou k bezproblémovému vstupu do MŠ, posléze ZŠ. V ideálním případě zůstávají děti v předškolním klubu zhruba rok, tak abychom jim i jejich rodičům/pečujícím osobám pomohli s přípravou na přestup do běžné MŠ. Kluby netvoří konkurenci běžným mateřským školám, spíše jde o jejich doplněk. Rovněž dětem i jejich rodičům/pečujícím osobám nabízíme získání nových pozitivních zážitků a zkušeností mimo vyloučenou lokalitu. Také se mohou včas podchytit vzdělávací či výchovné problémy dětí, rodičům/pečujícím osobám v těchto případech pomáháme zprostředkovat odborná poradenská pracoviště. 

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti předškolních klubů jsou:

 • Pravidelný předškolní klub - pravidelné předškolní kluby (4hodiny 4x týdně) - jejichž obsahem je cílená práce s dětmi ve věku 3 - 5 let vedoucí k přípravě na úspěšný přestup do běžné MŠ.
 • Vzdělávací a zážitkové aktivity, návštěvy institucí -nepravidelné občasné zážitkové akce mimo sociálně vyloučenou lokalitu, jejichž cílem je dát dětem (i rodičům/pečujícím osobám) zkušenost s jiným sociálním prostředím než je sociálně vyloučená lokalita, nabídnout dětem neznámé podněty prostřednictvím zážitku (divadlo, knihovna, muzeum aj.).
 •  Společné aktivity pro děti a rodiče/pečující osoby - aktivity jejichž náplní je jakákoliv společná aktivita dětí rodičů/pečujících osob, která dá rodiči/pečujícím osobám i dítěti pozitivní společný zážitek a zároveň rodiče/pečující osoby zkompetentňuje k péči a správnému vedení dítěte. Tyto aktivity bývají kreativní, zážitkové (společné výtvarné aktivity, besídky apod.)
 • Individuální práce s rodinami - konzultace, které se odehrávají přímo v klubu či v přirozeném prostředí rodiny/ domácnosti a jsou zaměřeny na předškolní přípravu.

Předškolní klub navštěvuje 10 dětí, vzhledem k prostorám, kde je klub provozován.

Denní rozvrh předškolního klubu je: volná hra a individuální práce s dětmi, svačina, cílené aktivity rozvíjející znalosti a dovednosti dětí - pracovní listy (jemná motorika, grafomotorika, početní hry, poznávání barev, tvarů, obohacování slovní zásoby aj.), hrubá motorika, výtvarné a hudební aktivity, práce s knihou, metoda grunnlaget (konceptuální metoda učení, která je určena pro sociálně hendikepované děti), učení se spolupráce v kolektivu - společná tvorba, hry, komunikativní kolečko, výtvarná a hudební výchova ad. 

 

4. Specifika služby

Adaptační dny v MŠ, které mají dětem přiblížit běžný chod MŠ a ukázat jim, jak to v klasické MŠ vypadá, jaké aktivity tam probíhají. Do MŠ docházíme  cca 1x měsíčně dopoledne, při kterém se děti z našich předškolních klubů zapojují do programu dané třídy v MŠ (např. komunikační kroužek, výtvarná výchova, pohybové hry aj.). PK Stromeček docházel do MŠ U plavecké haly. Od ledna 2020 je navázána spolupráce v rámci adaptačních dní s MŠ Marxova. S předškolním klubem Stonožka v Mojžíři a MŠ Pastelka již několik let probíhá pravidelná angličtina pro nejmenší s naší lektorkou v rámci těchto adaptačních dní. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  8:00-16:30  -  Předškolní klub je otevřen v čase 8:30 - 12:30
   Pondělí  :  8:00-16:30  -  Předškolní klub je otevřen v čase 8:30 - 12:30
   Pondělí  :  8:00-16:30
   Čtvrtek  :  8:00-16:30  -  Předškolní klub je otevřen v čase 8:30 - 12:30
   Úterý  :  8:00-16:30  -  Předškolní klub je otevřen v čase 8:30 - 12:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Člověk v tísni, o.p.s.

IČ poskytovatele

25755277

Kontaktní údaje na poskytovatele