DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Péče o blízké
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostmi

Věkové skupiny

 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9258026
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Velká Hradební 13,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 721300433
 • E-mail: sulcova@drugout.cz
 • Web: www.drug-out.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Mladiství od 10 do 18 let včetně, kteří jsou ohroženi/zasaženi závislostí na návykových látkách (alkohol, nelegální drogy, cigarety zneužívání léků...)
 • Mladiství od 10 do 18 let včetně, kteří jsou ohroženi/zasaženi nelátkovou závislostí (gambling, internet apod.)
 • Rodiče a blízcí uživatelů návykových látek a patologických hráčů do 18 let včetně
 • Mladiství do 18 let včetně experimentující s UNL

2. Smysl, poslání a cíl služby

Projekt je zaměřen na adiktologickou pomoc klientům do 18 let – adiktologická diagnostika, intervence a terapie, odborné sociální poradenství. Cílem projektu je podpora dětského klienta v abstinenci, resocializaci a motivaci ke změně chování, pomoc při obnovení nebo upevnění žádoucích sociálních vazeb.

Cílem projektu je tedy včasná intervence, systematická adiktologická péče o děti a dorost ohrožené chronickým užíváním návykových látek, alkoholu a patologickým hráčstvím.

Cíle:

-          Preventivní působení a edukace cílové slupiny

-          Poskytnutí bezpečného prostoru a podpory při řešení aktuální problematické situace klienta vzniklé v souvislosti s návykovým chováním

-          Předcházení prohloubení krize, negativní situace a snaha zabránit následným možným komplikacím

-          Motivace klienta k dalšímu postupu v léčbě

-          Podpora klienta v abstinenci

-          Pomoc v krizi, opora, naděje

-          Resocializace a motivace ke změně životního stylu

-          Zlepšení zdravotního stavu

-          Sociální stabilizace

-          Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím

-          Zlepšení mezilidských vztahů

-          Snaha o zapojení blízkých osob do řešení situace vzniklé návykovým chováním, jejich edukace a podpora

-          Podpora klienta v udržení žádoucí změny

-          Rozvoj kompetencí klienta k samostatnému řešení možné budoucí nežádoucí situace či její prevence

-          Spolupráce s dalšími organizacemi (zprostředkování potřebné odborné péče), které mohou pomoci v řešení nepříznivé situace způsobené zneužíváním návykových látek či hazardním hráčstvím.

 

3. Nabízené činnosti

Aktivity jsou rozděleny do dvou základních oblastí:

 1. Diagnostika

Jedná se o odborné komplexní vyšetření klienta adiktologem a psychiatrem, kdy je přítomen nejen klient, ale i jeho zákonný zástupce. V indikovaných případech je diagnostika doplněna vyšetřením klinické psycholožky. Diagnostická fáze trvá 3 až 5 sezení, na základě zjištěných informací je klientovi vytvořen individuální plán péče.

 1. Case management

Po diagnostické fázi následuje aktivní adiktologická fáze. Klientovi je přidělen klíčový pracovník, který s ním pracuje jedenkrát týdně (frekvence je vždy nastavena individuálně). Rodičům je stanoveno chodit na rodičovskou skupinu nebo na individuální sezení. Po měsíci práce s klientem probíhá společné setkání pracovníků, klienta a zákonného zástupce, kde je zhodnocen dosavadní průběh péče, změny, které nastaly a jsou naplánovány další kroky v podobě revize individuálního plánu.

 

Jako nástroje změny klienta využíváme:

Adiktologické poradenství

Poradenství je vedené adiktologem, jeho cílem je navození změny, podpora v abstinenci a získání   nových dovedností a návyků. Součástí práce je prevence relapsu a motivační rozhovory.

Odborné sociální poradenství pro děti a rodiče

Aktivity zaměřené na sociální stabilizaci klienta. Tato služba zahrnuje široké spektrum činností a intervencí, jako například pomoc a podpora při vyřízení osobních dokladů, volnočasových aktivity, hledání zaměstnání apod.

S klienty provádí sociální pracovník vstupní zhodnocení stavu klienta (sociální anamnéza), společně s klientem tvoří individuální plán, jehož plnění budou v průběhu spolupráce revidovat. Všechny kroky povedou ke zlepšení jeho sociální situace a stabilizaci změny.

Socioterapie a nácvikové programy

Terapeutické a podpůrné aktivity, které jsou zaměřeny na posílení motivace ke změně, nácvik sociálních a komunikačních dovedností či posílení dovedností seberegulace.

Psychoterapie, rodinná terapie, krizová intervence

Rodinná terapie je oblastí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci tyto problémy překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Pokud se jedná o dětského klienta, považujeme rodinnou terapii jako stěžejní metodu intervence.
Při konzultacích pracujeme s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Pracujeme-li jen s jedním klientem, "vidíme kolem něho jeho rodinu".

Psychoterapii vnímáme jako proces způsobující změny v osobnostní struktuře klienta. Psychoterapie může výrazně pomoci v porozumění sobě sama a zacházení se sebou, ve zlepšení porozumění, komunikování a vycházení s druhými lidmi. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a zmírnění psychického či fyzického utrpení klienta.

Děti a mládež nevyužívají služeb krizové intervence vždy jen v krizi, ale obecně i při náročných životních situacích. Terapeutické disciplíny mají za úkol zmírnit psychosociální stres u dětí a dospívajících klientů.

Laboratorní diagnostická vyšetření v indikovaných případech (pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců)

Diagnostická vyšetření na přítomnost alkoholu a nelegálních návykových látek jsou pouze doplňkovým úkonem v péči o klienta, nejedná se o terapeutický nástroj. Dále máme možnost klientům zajistit vyšetření na infekční onemocnění (HIV, syfilis, virové hepatitidy typu A, B, C) ve spolupráci s pediatrem.

Spolupráce s institucemi

Spolupráce s dalšími odbornými institucemi (např. SAS, Magistrát města, ÚK, Středisko výchovné péče Děčín a Ústí n. L., detoxifikační oddělení Nemocnice milosrdných sester v Praze, Terapeutická komunita Karlov, Cesta Řevnice apod.) probíhá zejména v rámci case managementu a je pro naší práci nezbytně nutnou součástí. Metodická spolupráce probíhá s odborem zdravotnictví, sociálních věcí ÚK, SNN ČLS J. E. Purkyně atd. Pravidelně se účastníme setkání s pracovníky dalších adiktologických služeb pro děti a mládež v podobě intervizních setkání, sekce dětských adiktologických služeb, odborných případových konferencí či setkávání s dalšími zainteresovanými pracovníky, kteří jsou v kontaktu s ohroženou mládeží (např. s výchovnými poradci ZŠ a SŠ).

 

Pokud se klientovi v léčbě nedaří – nadále užívá drogy, má výchovné problémy (krádeže, útěky z domova, záškoláctví apod.), volíme další možnosti, které vždy konzultujeme s mladistvým klientem, jeho zákonnými zástupci případně dalšími složkami, které v případu figurují. Toto plánování probíhá nejčastěji formou případové konference či práce s celou rodinu. Postup v podobě ústavní výchovy vyřizujeme vždy ve spolupráci s kuratelou, pokračování v podobě rezidenční léčby vyřizujeme v našem zařízení. Ve sledovaném období jsme nejvíce odesílali klienty na detoxifikační oddělení Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského a zprostředkovávali jsme také pobyt na dětském oddělení PN Bohnice, DPN Louny a TK Cesta Řevnice.

 

 

4. Specifika služby

Služba je určena výhradně osobám ohrožených závislostí, ve věku od 10 do 18 let včetně.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  12:00-17:00
   Pátek  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  10:00-18:00
   Úterý  :  12:00-17:00
   Středa  :  8:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Potravinový servis - Společné posezení u čaje může usnadnit navázání kontaktu s klientem, důležitou roli hraje také u klientů s chudými stravovacími návyky /malnutrice/. Polévka a pečivo je pro mnohé klienty jediná strava za celý den. Strava pro děti je poskytována výhradně dětem klientům KC v případě nouze. Potraviny jsou primární potřebou. Ve chvíli, kdy se u klientů tato primární potřeba naplní, je možné s nimi nadále efektivněji spolupracovat na zlepšení jejich sociální situace. U rodin, kde je některý z členů závislý na návykových látkách často dochází k odčerpání veškerých prostředků a rodina se ocitá na hranici přežití. Rodinný příslušníci nás kontaktují s žádostí o pomoc v jejich nepříznivé situaci. Potravinová pomoc zahrnuje základní potraviny, které jsou nezbytné k přežití.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

DRUG-OUT Klub, z.s

IČ poskytovatele

44554559

Kontaktní údaje na poskytovatele