DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Péče o blízké

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostmi

Věkové skupiny

 • starší děti (11-15- let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • dorost (16-18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9258026
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Velká Hradební 13,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 721300433
 • E-mail: sulcova@drugout.cz
 • Web: www.drug-out.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Mladiství od 10 do 18 let včetně, kteří jsou ohroženi/zasaženi závislostí na návykových látkách (alkohol, nelegální drogy, cigarety zneužívání léků...)
 • Mladiství od 10 do 18 let včetně, kteří jsou ohroženi/zasaženi nelátkovou závislostí (gambling, internet apod.)
 • Rodiče a blízcí uživatelů návykových látek a patologických hráčů do 18 let včetně
 • Mladiství do 18 let včetně experimentující s UNL

2. Smysl, poslání a cíl služby

Projekt je zaměřen na adiktologickou pomoc klientům do 18 let – adiktologická diagnostika, intervence a terapie, odborné sociální poradenství. Cílem projektu je podpora dětského klienta v abstinenci, resocializaci a motivaci ke změně chování, pomoc při obnovení nebo upevnění žádoucích sociálních vazeb.

Cílem projektu je tedy včasná intervence, systematická adiktologická péče o děti a dorost ohrožené chronickým užíváním návykových látek, alkoholu a patologickým hráčstvím.

Cíle:

-          Preventivní působení a edukace cílové slupiny

-          Poskytnutí bezpečného prostoru a podpory při řešení aktuální problematické situace klienta vzniklé v souvislosti s návykovým chováním

-          Předcházení prohloubení krize, negativní situace a snaha zabránit následným možným komplikacím

-          Motivace klienta k dalšímu postupu v léčbě

-          Podpora klienta v abstinenci

-          Pomoc v krizi, opora, naděje

-          Resocializace a motivace ke změně životního stylu

-          Zlepšení zdravotního stavu

-          Sociální stabilizace

-          Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím

-          Zlepšení mezilidských vztahů

-          Snaha o zapojení blízkých osob do řešení situace vzniklé návykovým chováním, jejich edukace a podpora

-          Podpora klienta v udržení žádoucí změny

-          Rozvoj kompetencí klienta k samostatnému řešení možné budoucí nežádoucí situace či její prevence

-          Spolupráce s dalšími organizacemi (zprostředkování potřebné odborné péče), které mohou pomoci v řešení nepříznivé situace způsobené zneužíváním návykových látek či hazardním hráčstvím.

 

3. Nabízené činnosti

Aktivity jsou rozděleny do dvou základních oblastí:

 1. Diagnostika

Jedná se o odborné komplexní vyšetření klienta adiktologem a psychiatrem, kdy je přítomen nejen klient, ale i jeho zákonný zástupce. V indikovaných případech je diagnostika doplněna vyšetřením klinické psycholožky. Diagnostická fáze trvá 3 až 5 sezení, na základě zjištěných informací je klientovi vytvořen individuální plán péče.

 1. Case management

Po diagnostické fázi následuje aktivní adiktologická fáze. Klientovi je přidělen klíčový pracovník, který s ním pracuje jedenkrát týdně (frekvence je vždy nastavena individuálně). Rodičům je stanoveno chodit na rodičovskou skupinu nebo na individuální sezení. Po měsíci práce s klientem probíhá společné setkání pracovníků, klienta a zákonného zástupce, kde je zhodnocen dosavadní průběh péče, změny, které nastaly a jsou naplánovány další kroky v podobě revize individuálního plánu.

 

Jako nástroje změny klienta využíváme:

Adiktologické poradenství

Poradenství je vedené adiktologem, jeho cílem je navození změny, podpora v abstinenci a získání   nových dovedností a návyků. Součástí práce je prevence relapsu a motivační rozhovory.

Odborné sociální poradenství pro děti a rodiče

Aktivity zaměřené na sociální stabilizaci klienta. Tato služba zahrnuje široké spektrum činností a intervencí, jako například pomoc a podpora při vyřízení osobních dokladů, volnočasových aktivity, hledání zaměstnání apod.

S klienty provádí sociální pracovník vstupní zhodnocení stavu klienta (sociální anamnéza), společně s klientem tvoří individuální plán, jehož plnění budou v průběhu spolupráce revidovat. Všechny kroky povedou ke zlepšení jeho sociální situace a stabilizaci změny.

Socioterapie a nácvikové programy

Terapeutické a podpůrné aktivity, které jsou zaměřeny na posílení motivace ke změně, nácvik sociálních a komunikačních dovedností či posílení dovedností seberegulace.

Psychoterapie, rodinná terapie, krizová intervence

Rodinná terapie je oblastí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci tyto problémy překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Pokud se jedná o dětského klienta, považujeme rodinnou terapii jako stěžejní metodu intervence.
Při konzultacích pracujeme s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Pracujeme-li jen s jedním klientem, "vidíme kolem něho jeho rodinu".

Psychoterapii vnímáme jako proces způsobující změny v osobnostní struktuře klienta. Psychoterapie může výrazně pomoci v porozumění sobě sama a zacházení se sebou, ve zlepšení porozumění, komunikování a vycházení s druhými lidmi. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a zmírnění psychického či fyzického utrpení klienta.

Děti a mládež nevyužívají služeb krizové intervence vždy jen v krizi, ale obecně i při náročných životních situacích. Terapeutické disciplíny mají za úkol zmírnit psychosociální stres u dětí a dospívajících klientů.

Laboratorní diagnostická vyšetření v indikovaných případech (pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců)

Diagnostická vyšetření na přítomnost alkoholu a nelegálních návykových látek jsou pouze doplňkovým úkonem v péči o klienta, nejedná se o terapeutický nástroj. Dále máme možnost klientům zajistit vyšetření na infekční onemocnění (HIV, syfilis, virové hepatitidy typu A, B, C) ve spolupráci s pediatrem.

Spolupráce s institucemi

Spolupráce s dalšími odbornými institucemi (např. SAS, Magistrát města, ÚK, Středisko výchovné péče Děčín a Ústí n. L., detoxifikační oddělení Nemocnice milosrdných sester v Praze, Terapeutická komunita Karlov, Cesta Řevnice apod.) probíhá zejména v rámci case managementu a je pro naší práci nezbytně nutnou součástí. Metodická spolupráce probíhá s odborem zdravotnictví, sociálních věcí ÚK, SNN ČLS J. E. Purkyně atd. Pravidelně se účastníme setkání s pracovníky dalších adiktologických služeb pro děti a mládež v podobě intervizních setkání, sekce dětských adiktologických služeb, odborných případových konferencí či setkávání s dalšími zainteresovanými pracovníky, kteří jsou v kontaktu s ohroženou mládeží (např. s výchovnými poradci ZŠ a SŠ).

 

Pokud se klientovi v léčbě nedaří – nadále užívá drogy, má výchovné problémy (krádeže, útěky z domova, záškoláctví apod.), volíme další možnosti, které vždy konzultujeme s mladistvým klientem, jeho zákonnými zástupci případně dalšími složkami, které v případu figurují. Toto plánování probíhá nejčastěji formou případové konference či práce s celou rodinu. Postup v podobě ústavní výchovy vyřizujeme vždy ve spolupráci s kuratelou, pokračování v podobě rezidenční léčby vyřizujeme v našem zařízení. Ve sledovaném období jsme nejvíce odesílali klienty na detoxifikační oddělení Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského a zprostředkovávali jsme také pobyt na dětském oddělení PN Bohnice, DPN Louny a TK Cesta Řevnice.

 

 

4. Specifika služby

Služba je určena výhradně osobám ohrožených závislostí, ve věku od 10 do 18 let včetně.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Potravinový servis - Společné posezení u čaje může usnadnit navázání kontaktu s klientem, důležitou roli hraje také u klientů s chudými stravovacími návyky /malnutrice/. Polévka a pečivo je pro mnohé klienty jediná strava za celý den. Strava pro děti je poskytována výhradně dětem klientům KC v případě nouze. Potraviny jsou primární potřebou. Ve chvíli, kdy se u klientů tato primární potřeba naplní, je možné s nimi nadále efektivněji spolupracovat na zlepšení jejich sociální situace. U rodin, kde je některý z členů závislý na návykových látkách často dochází k odčerpání veškerých prostředků a rodina se ocitá na hranici přežití. Rodinný příslušníci nás kontaktují s žádostí o pomoc v jejich nepříznivé situaci. Potravinová pomoc zahrnuje základní potraviny, které jsou nezbytné k přežití.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

DRUG-OUT Klub, z.s

IČ poskytovatele

44554559

Kontaktní údaje na poskytovatele