Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu, §45 - Centra denních služeb

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Péče o blízké
 • Psychická podpora
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři

- mladší senioři 65 - 80 let,

- starší senioři nad 80 let

- specifické zaměření služby na osoby - seniory s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, deprese, úzkosti vyššího věku).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání denního centra

 • Poskytovat ambulantní denní péči seniorům z různých důvodů nesoběstačným, pomoc seniorům osamělým, seniorům, kteří jsou zdravotně postižení, např. onemocněli demencí nebo depresí.
 • Poskytovat uživatelům přiměřenou, individuálně zaměřenou pomoc a podporu, zprostředkovat jim kontakt se svými vrstevníky, resp. se společenským prostředím.
 • Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.
 • Pomáhat uživatelům zprostředkováním navazujících služeb a sociálně terapeutických činností.
 • Pomáhat uživatelům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Nabízet základní sociální poradenství a podporu též rodinným příslušníkům nebo pečujícím osobám seniorů.
 • Nabízet aktivizaci a relaxaci seniorům zdravým i postiženým.
 • Zlepšovat kvalitu života seniorů a umožnit jim žít ve vlastních domácnostech nebo domácnostech příbuzných, nebo alespoň oddálit jejich institucionalizaci.

Cíle poskytování služby

 • Poskytovat specializovanou, profesionální péči na vysoké odborné úrovni.
 • Nabídnout uživatelům bezpečné prostředí, v němž se budou cítit příjemně a důstojně, kde budou moci sdílet své emoce a životní situace.
 • Podporovat a poskytovat pomoc seniorům se sníženou soběstačností, především seniorům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.
 • Podporovat samostatnost a co nejvyšší soběstačnost uživatelů, vytvořit podmínky pro jejich důstojný a aktivní život prostřednictvím individuálně nastavených ambulantních služeb.
 • Zamezit sociální izolaci uživatelů tím, že je zapojíme do společenského dění a zprostředkujeme kontakt s jejich vrstevníky, resp. širším společenským prostředím.
 • Zajistit rodinným pečovatelům pocit jistoty v době, kdy nemohou být přítomni u svého potřebného člena rodiny – seniora.
 • Stále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.
 • Zajistit vysokou informovanost o poskytovaných službách.

3. Nabízené činnosti

Služba je realizována prostřednictvím každodenní přímé obslužné péče o uživatele služby, která zahrnuje:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

K tomu je využíváno (vyjma nácviku jednoduchých denních úkonů v oblasti osobní hygieny, oblékání, stravování, udržování čistoty, toaletního režimu) masáží, relaxačních cvičení, tréninků paměti, prvků arteterapie, ergoterapie, sociální, fyzické i kognitivní aktivizce apod. Uvedené aktivity jsou součástí každodenního programu.

4. Specifika služby

Pro potřeby aktivizace uživatelů i jejich odpočinku jsme vybudovali přímo před vchodem do centra terapeutickou zahradu.

Při práci s uživateli je v případě poruchy verbální komunikace využívána alternativní a augmentativní komunikace (dále jen AAK). Všichni zaměstnanci v přímé péči jsou v AAK proškoleni akreditovaným programem. Mimo to zaměstnanci využívají prvky preterapie a principy myšlení zaměřeného na člověka.

S ohledem na specifické potřeby našich uživatelů si služba stále udržuje malokapacitní charakter, aby péče o uživatele byla skutečně individuálně zaměřená a poskytovala uživatelům pocit rodinného prostředí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  7:30-15:30
   Pátek  :  7:30-15:30
   Pondělí  :  7:30-15:30
   Úterý  :  7:30-15:30
   Středa  :  7:30-15:30
 •  

Fakultativní činnost

ANO

Doprava do/z denního centra......................12,- Kč/1 km

Zajištění stravování ....................................probíhá dodavatelsky, na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku.

Architektonická bezbariérovost

NE

Služba je poskytována v upravené bytové jednotce, která se nachází v přízemí bytového domu. Přesto se do bytové jednotky vstupuje přes několik schodů.

Název poskytovatele

Prosapia z.ú., společnost pro rodinu

IČ poskytovatele

69411239

Kontaktní údaje na poskytovatele