Linka pomoci, §55 - Telefonická krizová pomoc

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • sociální krize

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována klientům, kteří se ocitají v tíživé životní situaci bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, rasy, barvy pleti, politického přesvědčení, náboženského vyznání, zdravotního stavu,  sexuální orientace a socioekonomického postavení.

Pro osoby se zájmem o odbornou pomoc formou telefonického kontaktu nebo ty, kteří mají z počátku nedůvěru k osobnímu setkání s odborníkem. Pro ty, kteří prožili nepříjemnou událost, procházejí náročným životním obdobím nebo se cítí osaměle. Služba je určena všem osobám bez rozdílu věku. Při telefonickém hovoru můžete zůstat v plné anonymitě.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Telefonická krizová Linka pomoci je sociální služba dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. služby sociální prevence, § 55 telefonická krizová pomoc a § 37 sociální poradenství.

Posláním služby  je poskytovat telefonickou krizovou pomoc všem osobám, které se ocitají v tíživé životní situaci takého rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout bez odborné pomoci. Služba zároveň zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a poskytuje podporu osobám osamělým.

Cíl telefonické krizové pomoci:

a) Aktuální cíl: uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se krize bude prohlubovat.

b) Perspektivní cíl: mobilizovat vlastní zdroje klienta, propracovat s ním blízkou budoucnost a  možná řešení.

 •  

 

3. Nabízené činnosti

Respektujeme jakékoliv trápení, se kterým nám lidé volají. Nabízíme prostor pro vyjádření emocí, jako jsou pláč, lítost, zloba, vztek, zmatek, rozrušení či nerozhodnost. Respektujeme vaši individualitu. Společně hledáme příčiny vzniku vaší obtížné situace. Nabízíme možnost srovnat si myšlenky, hledat možnosti řešení situace či ujasnit si další kroky. Podporujeme vaše schopnosti a dovednosti zvládnout složitou osobní situaci nejprve s námi, posléze vlastními silami. Můžeme vám poskytnout kontakty na další odborníky nebo sociální služby. Budete hovořit se zkušenými profesionály s vysokoškolským vzděláním sociálního nebo humanitního směru, kteří pracují metodou krizové intervence.

Anonymita hovoru je zabezpečena. Pracovník Linky pomoci na svém telefonním přístroji nevidí Vaše telefonní číslo. Je také vázán mlčenlivostí dle zákona O sociálních službách č. 108/2016 Sb. Pracovník Linky se do telefonu rovněž nepředstavuje, a to z důvodu zachování oboustranné anonymity.

Telefonní hovor na Linku pomoci je v ceně běžného hovoru na pevné lince. Služba je pracovníkem strukturována a jeden kontakt trvá maximálně cca 60 min. Službu může uživatel využívat opakovaně, počty kontaktů nejsou omezeny. Služba je poskytována v nepřetržitém provozu. Služba je uživateli poskytována na základě uzavřené ústní dohody.  Součástí dohody je seznámení klienta s jeho právy a povinnostmi, vymezení délky kontaktu, definování zakázky uživatele, stanovení cílů, eventuálně osobních cílů a jednotlivých kroků řešení.

Nabízíme: 

      1/ Telefonickou krizovou intervenci.

 2/ Informace – vzdělávání: Klient žádá doplnění znalostí a dovedností potřebných k řešení         problému. Pracovník poskytuje klientovi patřičné znalosti a ověřuje, jak jsou mu prospěšné.

3/ Doprovázení: Klient chce pomoci nést, snášet a zvládat těžkost, o které ví, že nelze změnit. Pracovník nabízí přijetí a poskytnutí pevné opory.

4/ Poradenství: Klient potřebuje rozšířit své možnosti, aby mohl odstranit překážky bránící mu v řešení problému. Pracovník nabízí návody, rady či náměty a ověřuje, jak se rozšiřují klientovy možnosti.

5/ Provázení psychosociální sítí: Klient potřebuje péči, kterou mu pracovník prostřednictvím krizové Linky pomoci nemůže zajistit. Pracovník nabídne klientovi kontakty na  zařízení, která poskytují služby, které mohou uspokojit zakázku klienta. Pracovník se orientuje v psychosociální síti regionu a zná nabídku služeb dalších poskytovatelů sociální péče.

V průběhu kontaktu se pracovník společně s uživatelem vrací ke stanoveným postupům a cílům, postupně je vyhodnocuje a přehodnocuje, uživatel může své cíle měnit dle aktuálních potřeb a aktuální situace, může dojít ke zjištění, že předem stanovené cíle či proces k jejich dosažení je nevyhovující a stanovit si jiné postupy odpovídající jeho současné potřebě.

4. Specifika služby

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme vaši osobnost, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme vaše vlastní kompetence a pomáháme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme to, co zvládnete sami, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

IČ poskytovatele

68954221

Kontaktní údaje na poskytovatele