Intervenční centrum, Ústecký kraj, §60a) - Intervenční centra

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Pobytová / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • sociální krize

Věkové skupiny

 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pro osoby starší 15 let, mladistvé, dospělé, seniory, kteří zažívají opakovaně slovní, fyzickou či jinou agresi od blízké osoby. Pomoc poskytujeme i obětem trestných činů doprovázejících domácí násilí, pronásledování a nebo pokračování násilí mezi bývalými partnery.

Služby intervenčního centra jsou poskytovány osobám, které jsou ohroženy na životě a zdraví, v souvislosti s domácím násilím, a to především v případě, kdy je akutní ohrožení řešeno vykázáním násilné osoby ze společného obydlí Policií ČR podle  ustanovení § 44 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR nebo soudním rozhodnutím o předběžném opatření proti domácímu násilí podle § 401 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. To znamená, že jak Policie ČR, tak soud mohou násilné osobě zakázat kontaktovat ohroženou osobu a zamezit tak pokračování  násilných incidentů (slovních i fyzických).

Kontaktovat nás mohou i klienti/ky, u kterých k vykázání nedošlo, a chtějí domácí násilí řešit, osoby z jejich okolí, které jsou svědkem probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které byly osobou ohroženou požádány o pomoc.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním intervenčního centra, Ústecký kraj je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím. Intervenční centrum ohroženým osobám poskytuje bezprostřední individuální emoční podporu, sociální a právní poradenství. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní a pobytové. Intervenční centrum je povinno kontaktovat ohroženou osobu v zákonné lhůtě do 48 hodin po obdržení rozhodnutí Policie České republiky o vykázání či zákazu vstupu. Ohroženým osobám je zprostředkována v případě potřeby následná pomoc (sociální, zdravotní, psychologické, právní povahy), nadstandardně pak nabízíme krátkodobou terapii pro osoby ohrožené domácím násilím a děti žijící v rodině s domácím násilím. Součástí služby je také koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami, spolupráce na vzdělávání subjektů v oblasti domácího násilí. Preventivními aktivitami předává intervenční centrum informace široké veřejnosti o problematice domácího násilí. Spoluprací s intervenčními centry v ČR usilujeme o zavedení dobré praxe na pracoviště intervenčního centra, Ústecký kraj. Služby intervenčního centra vycházejí z potřeb uživatele, komunity, regionu a naplňují princip efektivity shodou výše provozních nákladů s kvalitou poskytovaných služeb.

 

Naše cíle:

• Napomoci uživateli zajistit si vlastní bezpečí a bezpečí svých dětí před násilnou osobou.

• Podporovat ho, aby byl sám schopen řešit svou situaci a využíval k tomu vlastní síly, přirozené sociální prostředí a psychosociální síť regionu.

• Stabilizovat jeho psychický stav • Zvýšit jeho informovanost o možnostech řešení domácího násilí

• Rozvoj mezioborové spolupráce mezi poskytovateli jiných sociálních služeb v zájmu řešení situace uživatele služby

3. Nabízené činnosti

1. Telefonické a osobní konzultace na pracovištích intervenčního centra. Máte také možnost využit krátkodobý krizový pobyt.

 

2. Sociální poradenství:

 • Pomoc při hledání řešení vaší životní situace, problému

 • Bezpečný prostor pro sdělení vašich potíží

 • Pomoc při zajištění krizového, azylového nebo utajovaného bydlení

 • Pomoc při zajištění bezpečí

 • Zprostředkování kontaktů na navazující služby, např. orgán sociálně právní ochrany dítěte, psycholog, dluhová poradna, oddělení dávek hmotné nouze apod.

 

3.  Právní poradenství:

 • Rady a informace
 • problematika rozvodu,
 • úpravy poměrů k nezletilým dětem,

 • vypořádání společného jmění manželů,

 • otázky společného bydlení,

 • zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

 • podání trestního oznámení,

 • asistence při sepsání právních podáních

 • návrh na předběžné opatření

 

4. Sepsání návrhu na předběžné opatření

 • V případě vašeho zájmu konzultant intervenčního centra navrhne a vyhotoví spolu s vámi návrh na předběžné opatření podle § 400 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, kterým může soud rozhodnout o vaší okamžité ochraně tak, že zakáže násilné osobě vstup do společného obydlí a kontaktovat vás.
 • Prostřednictvím předběžného opatření lze „prodloužit“ dobu desetidenního vykázání násilné osoby případně o 1 měsíc, poté o dalších 5 měsíců.

 

5. Sociálně-terapeutická pomoc:

 • Emocionální podpora

 • Krátkodobá terapie – do 10 sezení

 

6. Služba krizového lůžka:

 • Na krizové lůžko můžete být přijati, pokud odcházíte z důvodu násilí ze strany blízké osoby ze společného obydlí, a to z vlastního rozhodnutí či ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dítěte či Policií ČR.

 • Při příjmu na krizové lůžko dochází k sepsání Smlouvy o pobytu. Během pobytu vám v případě potřeby budou poskytnuty základní hygienické potřeby pro vás, případně vaše dítě. Je možné využít také šatník pro dospělé i děti. Máte právo pobyt kdykoliv ukončit.

 • Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Je-li to možné, žádost o lůžko projednejte na tel: 475 511 811 nebo 475 603 390 – Linka pomoci. Osobě mladší 18 let službu krizového lůžka poskytujeme v doprovodu zákonného zástupce.

 • Služba je  poskytována bezplatně včetně krizové stravy nebo si na vlastní náklady zajišťujete stravování sami mimo zařízení.

 • Krizové lůžko  můžete využívat do doby, než je překonán akutní stav ohrožení, zpravidla délka pobytu nepřekračuje sedm dní.

 

7. Výjezd za ohroženou osobou

 • Je připravován ve spolupráci konzultanta a osoby ohrožené domácím násilím, zpravidla v těchto případech: hospitalizace či zranění v souvislosti s útokem, tělesné postižení…

4. Specifika služby

Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 475 511 811, nebo osobně na pracovišti.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  8:00-14:00
   Pátek  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-18:00
   Úterý  :  8:00-14:00
   Středa  :  8:00-14:00
 •  
 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-14:00
   Pátek  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-18:00
   Úterý  :  8:00-14:00
   Středa  :  8:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

IČ poskytovatele

68954221

Kontaktní údaje na poskytovatele