Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Péče o blízké
 • Rekvalifikace
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6027304
 • Druh sociální služby: §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: Prokopa Diviše 1605,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: Bc. Radka Kunešová
 • E-mail: radka.kunesova@clovekvtisni.cz
 • Web: www.clovekvtisni.cz/usti

Další adresy služby

 • Adresa: Jindřicha Plachty 183,40331 Ústí nad Labem
 • Adresa: Hrbovická 335,40001 Ústí nad Labem
 • Adresa: Matiční 182,40007 Ústí nad Labem

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena  rodinám s nezletilým/nezaopatřeným dítětem/dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, která se vyznačuje některým(i) z těchto znaků:

 • obtíže při výchově a péči o děti
 • snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny
 • potíže s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti
 • problémy spojené se školní docházkou dětí, obtíže při vzdělávání dětí
 • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …)

 

A dále splňují minimálně 1 z uvedených charakteristik:

 • nevyhovující nebo nestabilní bydlení
 • nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci
 • nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému, nebo předčasně ukončenému vzdělání)
 • příjem domácnosti je nízký, je tvořen zejména sociálními dávkami a důchody
 • zadluženost
 • dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost na trhu práce

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Smyslem je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají nepříznivý vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte.

Hlavním cílem sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.  

Jednotlivé cíle: 

 • Prostřednictvím poradenství zvýšit kvalitu života všech členů rodiny v oblasti materiálních podmínek, prostředí, vztahů, zdraví, výživy, vzájemné péče a dalších, se zacílením na zdravý vývoj dítěte. 

 • Nalézt a posílit vnitřní zdroje rodiny, aktivně zapojit její členy do řešení jejich obtížné životní (sociální) situace a zvýšit jejich kompetence tak, aby zvládli problematické situace v budoucnu řešit samostatně. 

 • Pomoci rodině při vytváření podmínek pro vstup dětí do hlavního/běžného proudu  školského vzdělávacího systému (s ohledem na jejich individuální potřeby) a jejich pravidelnou školní docházku, podpořit přípravu dětí do školy a smysluplné trávení jejich volného času a předcházet předčasnému ukončování vzdělávání. 

 • Zapojit rodinu do běžné sítě podpůrných aktivit pro děti a rodiče, nebo rodinu (MŠ, družina, kroužky, kluby aj.), která je lokálně dostupná.   

 • Zprostředkovat rodině další odbornou pomoc, která je lokálně dostupná. 

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.  

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi, například podpora dítěte k plnění povinností do školy, příprava na vstup do vzdělávací instituce, společenské návyky, normy v MŠ, ZŠ. Zdravotní osvěta. Vedení k samostatnosti adekvátně k věku dítěte,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních. Rozhovory s rodiči týkající se potřeb dětí, o způsobu odměňování a trestání dětí, řešení výchovných problémů dětí, důležitost odborného vyšetření, vysvětlení průběhu vyšetření. Rozhovory o vedení domácnosti, rozhovory o finančním rozpočtu, pomoc při zajištění splátkových kalendářů a úhradě dluhů. Zdravotní osvěta. Podpora rodičů při přípravě a jednání na úřadech, soudech, majiteli bytů, školách, …,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte. Pracovník řeší s rodiči, co by dítě v konkrétním věku mělo umět, co potřebuje. Používá a  poskytuje pracovní materiály (např. Šimonovy listy, prohlížení komiksů, časopisů pro děti, deskové hry),
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí. Pracovník mluví s rodiči o významu vzdělání pro budoucnost jejich dítěte a podporuje je v aktivním přístupu ke vzdělávání. Podpora rodičů v komunikaci a spolupráci se školou, včetně doprovodu a asistenci při konzultaci rodiče s dítětem – škola, PPP… Zprostředkování služby Programu podpory vzdělávání či jiných programů, ostatní členové rodiny vědí o doučování dítěte a jsou součinní. Podpora a pomoc při volbě povolání a při vyhledávání vhodného typu dalšího vzdělávání, motivace k volbě vhodné školy, rodič v dané oblasti dlouhodobě plánuje a počítá s nutnými náklady. Nácvik školní přípravy v rodině, orientace rodiče ve školském systému, organizace času ve vztahu ke školní docházce dítěte,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. Rozhovor s rodiči o vhodnosti využívání volného času dětí. Pomoc dítěti při volbě vyhovujících a přijatelných volnočasových aktivit, včetně asistence při hledání finančního zajištění těchto aktivit. Zprostředkování nabídek dalších služeb.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovod rodičů a dětí do školy v případě řešení konfliktní situace, v otázkách spolupráce se školou, řešení výchovných potíží, prospěchu. Doprovod např. k lékaři (praktický, specialista), OSPOD, OSP, SPC, SVP, PPP,
 • podpora příbuzenských a sousedských vztahů jako způsob rozšíření sociální sítě rodiny.

c) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 • Zvnitřnění dovedností získaných v rámci vzdělávacích a aktivizačních činností, které následně dokážou sami použít v praxi. Podpora rodičů v jednotném přístupu ve výchově dětí. Poskytování informací a zprostředkování pomoci před agresorem v rodině, psychická podpora během těžké situace (např. těžká nemoc, úmrtí, odebrání dítěte apod.) a zprostředkování odborné pomoci. Motivační rozhovory.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např. návrhy k soudům, žádosti o dávky, doklady, kontrola nájemních smluv, dodávky služeb, splátkové kalendáře,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Např. podpora rodin k návratu dětí z ÚV, DD, kojeneckého ústavu, ke spolupráci s OSPOD, OSP, SVP. Účast pracovníka na případové konferenci případně snaha o její svolání.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  7:30-16:00
   Pátek  :  7:30-16:00
   Pondělí  :  7:30-16:00
   Úterý  :  7:30-16:00
   Středa  :  7:30-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Člověk v tísni, o.p.s.

IČ poskytovatele

25755277

Kontaktní údaje na poskytovatele