Centrum krizové intervence, §60 - Krizová pomoc

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Pobytová / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • sociální krize

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována klientům, kteří se ocitají v tíživé životní situaci bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, rasy, barvy pleti, politického přesvědčení, náboženského vyznání, zdravotního stavu,  sexuální orientace a socioekonomického postavení.

Osobní konzultace (ambulantní forma): Pro osoby, které nechtějí být samy ve své těžké životní situaci. Zažívají partnerskou krizi, rozvádí se nebo se s někým rozcházejí. Zažívají konflikty v zaměstnání nebo o zaměstnání přišly. Jsou v dluhové pasti. Mají výchovné problémy s dětmi nebo mladistvými. Mají problematickou komunikaci nebo vztahy v rodině. Zažily tragickou či nenadálou událost jako je autonehoda, onemocnění, smrt někoho blízkého, staly se obětí trestného činu.

Lůžka pro osoby v krizi (pobytová forma): Pobytová služba je určena všem lidem, kteří zažili nebo zažívají náročnou životní situaci a nechtějí být sami při jejím řešení. Potřebují klidné zázemí pro zklidnění, utřídění si myšlenek a ujasnění si dalšího směřování. Naši službu mohou také využít osoby mladší 18 let nebo nesvéprávné osoby, ale pouze v doprovodu svého zákonného zástupce.

Službu krizových lůžek využívají zejména lidé:

 • osoby, které potřebují pomoci při řešení krátkodobé bytové nebo finanční tísně – např. matky nebo otcové s dětmi ocitající se na ulici, osoby po odchodu z dětského domova, osoby po živelných pohromách, aj.;
 • řešící rodinné a vztahové problémy jako je rozvod, rozchod, narušené vztahy v rodině, problémy na pracovišti, aj.;
 • osoby s duševním onemocněním, u nichž je možné krátkodobým pobytem předejít dlouhodobější hospitalizaci v psychiatrickém zařízení;
 • osoby v psychické nepohodě.

Terénní krizový tým (terénní forma): Pro ty, kteří potřebují pomoci s překonáváním následků mimořádných a krizových událostí hromadného charakteru (např. povodně, havárie, hromadná dopravní neštěstí, aj. formou odborné psychosociální krizové pomoci.

Pomáháme:

 • lidem, kterých se událost přímo týká, anebo příbuzným či známým, kteří jsou se zasaženými v kontaktu
 • starostům a zastupitelům obcí,
 • svědkům krizových událostí,
 • lidem, kteří událost způsobili nebo za ní cítí vinu, aj.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytovat psychosociální pomoc všem osobám, které se ocitají v tíživé životní situaci takého rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout bez odborné pomoci. Krizová pomoc umožňuje osobám v tíživé životní situaci, které přechodně nemohou nebo nedokáží žít ve svém vlastním sociálním prostředí, ambulantní kontakt nebo krizový pobyt v maximální délce 7 dní. Poskytovaná péče napomáhá uživateli k návratu do vlastního prostředí a k běžnému způsobu života, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a poskytuje podporu osobám osamělým. Uživatel se v průběhu ambulantního kontaktu nebo pobytu aktivně podílí na vypracování plánu péče, který pak postupně dle svých možností naplňuje, aby překonal překážky, které mu brání v návratu k běžnému způsobu života.

 

Cílem služby je:

Aktuální cíl: uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se krize bude prohlubovat.

Perspektivní cíl: mobilizovat vlastní zdroje klienta, propracovat s ním blízkou budoucnost a nasměrovat jej na možná řešení.

3. Nabízené činnosti

Osobní konzultace: Pracujeme metodou krizové intervence. Jedná se o rozhovor s pevnými pravidly, který trvá zpravidla 60 minut. V rámci rozhovoru můžete sdílet prožívání pocitů a emocí. Společně s námi hledáte příčinu vzniku krize a jste vedeni k pochopení dané situace. Podporujeme vás při hledání vlastních nápadů, jak lze složitou situaci řešit. Také vám můžeme pomoci s kontaktováním dalších odborníků, organizací či zařízení v rámci psychosociální sítě regionu. Bdete hovořit se zkušeným profesionálem s vysokoškolským vzděláním sociálního nebo humanitního směru.

Lůžka pro osoby v krizi: Poskytneme vám prostor pro uvolnění myšlenek, emocí a tím pomůžeme ke stabilizaci vašeho akutního stavu. Dáme vám prostor se zorientovat ve své aktuální situaci a pomůžeme vám naplánovat kroky pro její řešení. Pomůžeme vám snížit případné nebezpečí, že se bude krize dále prohlubovat. Naučíme vás, jak využít vaše dosavadní zkušenosti s řešením problémů, kvůli kterým jste museli využít pobyt na krizovém lůžku. Pomůžeme vám při hledání příčin vzniku krize, v orientaci v dané situaci a nabídneme vám alternativy řešení. Můžeme vám také pomoci se zprostředkováním dalších služeb, hledáním kontaktů na odborníky, organizace a další zařízení v rámci psychosociální sítě regionu. S klienty pracují vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří absolvovali výcvik v krizové intervenci.

Máme k dispozici dva pokoje, celkem 5 lůžek a dětskou postýlku. Na patře jsou k dispozici 2 sociální zařízení, společenská místnost s kuchyňskou linkou a základním vybavením. Děti jsou přijímány na krizové lůžko pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo ve zvláštních případech dle standardů organizace. Uživateli je bezplatně je zajištěno poskytnutí základní krizové stravy, hygienický servis a oblečení ze šatníku. Délku pobytu stanovuje při příjmu pracovník společně s klientem dle jeho potřeb a typu problematiky, a to tak, aby byla respektována práva uživatele s ohledem na jeho možnosti a dovednosti, ale zároveň tak, aby klient nezískával závislost na službě.

Terénní krizový tým: pro kontakt využijte nonstop Linku pomoci 475 603 390 nebo další kontakty uvedené zde.

Jak pomáháme?

 • osobním rozhovorem, během kterého je prostor pro vyjádření emocí, podporou či mapováním konkrétních potřeb, vytvořením plánu na další dny,
 • poskytnutím informací o možnostech pomoci, při řešení záležitostí, spjatých s odstraňováním následků událostí, předáním kontaktů na navazující služby, instituce a organizace,
 • rozhovory se členy místní komunity, např. starosty a zastupiteli zasažených obcí, a společným nastavením jednotlivých kroků pomoci,
 • poskytnutím pomoci se zajištěním pietního aktu (pomoc s přípravou a podporou při vzpomínce na zesnulé).

 

Před zahájením poskytování služby je s klientem uzavřena v případě ambulantního kontaktu ústní a v případě pobytu na krizovém lůžku písemná  dohoda o všech právech a povinnostech v souvislosti s využitím služby a je stanoven cíl  pomoci. S klientem je vypracován plán péče. Uživatel má právo dle vlastního rozhodnutí službu kdykoli ukončit. Při poskytování služby je dbáno na  ochranu jeho osobních údajů. Organizace je zaregistrována Úřadem na ochranu dat a s daty nakládá dle předepsaných norem a předpisů. Informace o klientovi nesmí poskytnout  mimo zařízení bez písemného souhlasu klienta. Veškeré údaje o klientovi jsou zaznamenávány do speciálního SW určeného pro ambulantní kontakt nebo krizová lůžka, údaje jsou chráněny heslem, mimo pracovníků zařízení nemá do programu nikdo přístup.

Za provoz každého úseku -  ambulance a  krizová lůžka zodpovídá dle své náplně práce pověřený pracovník, který podléhá vedoucímu zařízení Centrum krizové intervence.

4. Specifika služby

Jakých zásad se při spolupráci držíme?

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme vaši osobnost, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme vaše vlastní kompetence a pomáháme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme to, co zvládnete sami, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  10:00-17:00
   Čtvrtek  :  10:00-17:00
   Pátek  :  10:00-17:00
   Pondělí  :  10:00-17:00
   Úterý  :  10:00-17:00
 •  
 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-19:00
   Pátek  :  8:00-19:00  -  detašované pracoviště Louny vždy úterý od 10:00 do 16:00
   Pondělí  :  8:00-19:00
   Úterý  :  8:00-19:00  -  detašované pracoviště Louny vždy úterý od 10:00 do 16:00
   Středa  :  8:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

IČ poskytovatele

68954221

Kontaktní údaje na poskytovatele