Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • dorost (16-18 let)
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • starší děti (11-15- let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5373127
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Velká Hradební 619,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475 216 536
 • E-mail: usti@p-p-i.cz
 • Web: www.p-p-i.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou migranti a azylanti dlouhodobě usazeni na území města Ústí nad Labem. Jednu část cílové skupiny tvoří osoby s udělenou mezinárodní ochranou v ČR, dle zákona 325/ 1999 Sb., O azylu. Druhou část cílové skupiny tvoří cizinci dlouhodbě a trvale žijící na v ČR. Mají udělené vízum nad 90 dnů, dlouhodobý nebo trvalý pobyt v režimu zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území ČR. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem je integrace cizinců do majoritní společnosti. Hlavními aktivitami služby jsou sociální a právní poradenství. Dlouhodobým cílem realizace těchto služeb je podpora cizinců při jejich integraci do české společnosti na lokální úrovni, tj. území statutárního města Ústí nad Labem a jeho spádového území. Pomoc při integraci je klientům poskytována individuálně, především se týká poradenské činnosti při jejich postupném začleňování do neformálních struktur a orientace ve formálních strukturách společnosti.

Dalšími a dílčími cíli je přispět k formování občanské interkulturní společnosti. Eliminovat rasistické a xenofobní nálady ve společnosti prostřednictvím zvyšování obecné informovanosti veřejnosti o cizinecké problematice a principech vzájemného soužití, včetně specifik cizinců žijících v Ústí nad Labem.

3. Nabízené činnosti

1) Sociální poradenství - jedná se o kontinuální aktivitu, během níž je poskytováno poradenství v závislosti na konkrétní potřebě a situaci klienta. Poskytování informací - o právech a povinnostech legálně žijících cizinců na území ČR. Konzultování psychosociálních obtíží - při problémové adaptaci na české podmínky. Asistence - doprovody na jednání s úřady a dalšími institucemi,příp. jen zprostředkování osobních jednání či nácviky na jednání (průběh pohovoru apod.). V určitých situacích může být i klient zastupován sociálním pracovníkem.

2) Právní poradenství - vyškolený právník poskytuje klientům odborné konzultace v oblasti cizineckého, občanského, pracovního a rodinného práva.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Poradna pro integraci, z.ú.

IČ poskytovatele

67362621

Kontaktní údaje na poskytovatele