Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L., §43 - Podpora samostatného bydlení

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Volný čas
 • Péče o blízké
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • dlouhodobě duševně nemocní
 • osoby ohrožené závislostmi

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám ohroženým závislostí nebo závislých na návykových látkách.

Věková struktura osob: od 19 - nad 80 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem služby je podporovat uživatele  v soběstačnosti, sebeobsluze, uplatňování práv a v odpovědnosti za své jednání.

Posláním služby je podporovat uživatele v jejich přirozeném prostředí v začleňování do běžného způsobu života individuálním přístupem.

Cílem služby je co největší samostatnost uživatele vzhledem k jeho schopnostem.

3. Nabízené činnosti

Pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Vytváření a upevňování sociálních návyků, podpora samostatnosti, právo na přiměřené riziko a odpovědnosti za svůj život, podpora při řešení každodenních situací, individuální přístup, vytváření bezpečného prostředí - bezalkoholové a bezdrogové.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Na základě individuálního plánu je sestavena smlouva a nasmlouvané činnosti, které uživatel potřebuje a pokud uživatel pobírá PnP, je z tohoto hrazena podpora a péče účtovaná po minutách. Hodnota úkonů je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Fakultativní činnost

ANO

Doprava automobilem, možnost telefonního hovoru, zajištění nákupu.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Byty v osobním nájmu nebo vlastnictví uživatele v běžné zástavbě.

Název poskytovatele

Charita Česká Kamenice

IČ poskytovatele

70818134

Kontaktní údaje na poskytovatele