Návrat do společnosti, §69 - Terénní programy

Služba naplňuje potřebu:
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Péče o blízké
 • Rekvalifikace
 • Finance

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Fügnerova 59,40004 Trmice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby jsou osoby od 15 let věku, které žijí v nepříznivé sociální situaci a sami nejsou schopné ji překonat, jsou ohrožené sociálním vyloučením a sou to osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých služba působí. Jedná se o osoby obývající lokality, které jsou označovány nebo vnímány jako sociálně vyloučené, např. ze strany obyvatel obce, ze strany odpovědných pracovníků obecního úřadu, Gabalovou zprávou apod. a mezi většinovou společností obvykle nemají příliš dobrou pověst. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním organizace v rámci poskytovaných sociálních služeb je prosazovat práva a oprávněné zájmy znevýhodněných osob, posilovat jejich odpovědnost za svůj život a přispívat k soudržnosti celé společnosti. Posláním služby terénní programy je posilovat samostatnou odpovědnost uživatelů služby za vlastní sociální situaci, minimalizovat dopady vyplývající z rizikového způsobu života a hájit práva a oprávněné zájmy uživatelů služby. Při poskytování služby se klade důraz na poskytování služby v přirozeném prostředí uživatelů a na komplexnost služby s ohledem na individuální přístup v poradenství. Poslání služby má za cíl podporovat sociální integraci a přispívat tak k větší soudržnosti společnosti.  

Cílem služby je přispět ke zlepšení integrace příslušníků cílové skupiny do společnosti posílením jejich důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti jako šancí k tomu, aby se stali rovnocennými členy společnosti. Služba je bezplatná.

Dílčí cíle služby jsou zejména: 

• dosáhnout oddlužení, snížení zadlužení a prevence zadlužení uživatele, 

• zvýšit finanční gramotnosti uživatelů,

• získání bydlení či udržení stávajícího bydlení,

• ochrana spotřebitele s ohledem na prevenci zadlužení,

• získat zaměstnání či udržet si zaměstnání, 

• vzdělat uživatele ve vyřizování administrativních záležitostí na úřadech a překonat jejich psychickou bariéru v jednání s nimi,

• minimalizovat následky spojené s výkonem trestu odnětí svobody,

• prosazovat právo na rovné zacházení a spravedlivý proces,

• rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace uživatelů a zabránit jejich sociálnímu vyloučení prostřednictvím informací předávaných srozumitelnou formou, 

• ovlivnit systémové změny, včetně legislativních, s cílem zlepšení postavení cílových skupin.

3. Nabízené činnosti

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- zprostředkování navazujících služeb uživatelům pracovníky sociální služby,

- poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatelů a informace o jiných formách pomoci, informace o dalších sociálních službách, aktivitách a možných zdrojích pomoci,

- poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy jsou relevantní k řešení konkrétní zakázky a tam, kde nedochází ke střetu zájmů,

- podpora kontaktů uživatelů s blízkým společenským prostředím a okolím.

2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

- pomoc a podpora při vyřizování osobních dokladů, jednání se zdravotními pojišťovnami, na elektrárnách, plynárnách apod.,

- doprovody na úřady a pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů a jednání s věřiteli, s žádostmi, telefonním kontaktem, vyplňováním formulářů,

- pomoc a podpora rodin při péči o seniory, prevence umísťování do domovů pro seniory,

- vyhledávání příbuzných, podpora komunikace a spolupráce s rodinnými příslušníky.

c) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob

- poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a v oblasti vzdělávání, poradenství se poskytuje zejména v oblastech pracovně-právní a zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, bydlení, občansko-právní.

d) poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 

4. Specifika služby

V rámci pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v odůvodněných případech lze při poskytování služby využít právních konzultací a pomoci. Ty jsou pro cílovou skupinu velice důležité především z toho důvodu, že sami uživatelé služby nedisponují takovými znalostmi a dovednostmi, aby si uměli např. sepsat odvolání, odpor, námitky tak, aby byla podání úspěšná. Právní poradenství je poskytováno v sociální oblasti, pracovně-právních vztazích, sociálním zabezpečení, bydlení atd. Důležitou roli hraje též dluhové poradenství. 

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je bezplatná. 

Fakultativní činnost

ANO

Šatník - bezplatná možnost klientů čerpat materiální pomoc ze šatníku služby. 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba terénní programy je poskytována především v přirozeném prostředí klientů, tedy v domácnosti, na ulici a všude tam, kde je domluveno, tudíž poskytování služby není omezeno bariérami. Možné je i čerpání služby na pobočce, která je v Ústí nad Labem v přízemí s menším schodem, přičemž je vchod opatřen zvonkem pro přivolání pomoci. K dispozici je též madlo u dvoukřídlých dveří. V Trmicích vede do přízemní pobočky též jeden schod. Lze využít pomoci pracovníků. Dveře jsou dvoukřídlé, projede tedy kočárek a invalidní vozík. 

Název poskytovatele

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

IČ poskytovatele

70100691

Kontaktní údaje na poskytovatele