Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s., §39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • zdravotně postižení

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7909036
 • Druh sociální služby: §39 - Osobní asistence
 • Adresa: Na Popluží 821,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 775 204 057
 • E-mail: honzajkova@krcentrum.cz
 • Web: krcentrum.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena klintům se zdravotním, tělesným, sluchovým, zrakovým, chronickým postižení a úbytkem fyzických sil. 

Zdravotně postižení -  jedná se o dlouhodobě či chronicky nemocné, zdravotní postižení nejrůznějšího typu: tělesně postižení, vnitřně postižení (např. kardi, dia, urologičtí, onko, stomici, dialyzovaní, RS, a mnohé další), mentálně postižení, dále sluchově a zrakově postižení, případně zdravotně postižení kombinovaně.

Cílová skupina

Obecné vymezení – osoby, které mají potíže, sníženou schopnost při prosazování svých práv a  oprávněných zájmů, při uspokojování potřeb péče o vlastní osobu, o vlastní domácnost, s obstaráváním běžných záležitostí, s udržováním, navazováním či rozvíjením společenských kontaktů, se seberealizací,

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby:

         podpora a pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením, dlouhodobým a chronickým onemocněním nebo osobám s úbytkem sil

 • společně s ním a jeho přirozeným prostředím, rodinou, přáteli, pečovateli, se snažíme i v rámci této soc. služby, aby mohli tito lidé zůstat, co nejdéle to jde ve svém přirozeném obydlí, bytě, domě, mezi svými blízkými, aby mohli i přes svůj handicap žít a případně i dožít tam, kde chtějí, kde jsou zvyklí, kde je to pro ně přirozené. Ústavní péče není přirozený způsob žití, i když někdy nezbytný.
 • společné nalézání přijatelného řešení nepříznivé situace a stanovování dosažitelných cílů podle konkrétních možností a schopností klienta, v souladu s jeho přáním a vůlí
 • snaha o odstranění či zmírnění pocitu osamění, často i marnosti, odmítání negativistických postojů klienta ke společnosti, vést ho povzbuzováním k objevování dalších možností, činnosti apod.
 • zlepšování nebo aspoň udržení kvality života klienta na stávající úrovni, vždy s ohledem na jeho možnosti, schopnosti v přátelském, přirozeném prostředí
 • snaha o další rozvoj fyzických a psychických schopností, dovedností, dalším zapojování do nových aktivit
 • udržení stávajících či navázání nových kontaktů klienta s lidmi ze společnosti, ať již stejně postižených nebo zdravých, hledání nových aktivit, které by jej zaujaly a tím i přátel

Posláním služby

 • pomoc, péče, podpora osobám s handicapem, sociálně znevýhodněným kvůli zdravotnímu stavu či věku, když dochází k úbytku fyzických sil a kdy i přesto uživatel služby se zajímá, jak by mohl zůstat žít ve svém přirozeném prostředí a to co nejdéle, nejlépe pořád
 • společné hledání s klientem optimálního nastavení služby tak, abychom co nejvíce činností mohli vykonávat společně, i když s různým podílem výkonu, jde o aktivní zapojení klienta do života, do činností a nejrůznějších aktivit
 • podpora při běžných, přirozených činnostech v domácím prostředí nebo i venku, např. s péčí o své nejbližší domácí prostředí nebo i okolí, zahrádka, domácí mazlíčci, apod.
 • pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů při péči o svou osobu, pomoc při udržování a rozvíjení soběstačnosti, správných návyků, kvalitní životosprávy, udržování pravidelné hygieny, aj.
 • pomoc při rozvíjení aktivit, činností, při kterých dochází k navazování nových kontaktů s novými lidmi (např. zájmové kluby zdr. postižených osob, různé sportovní akce, kulturní akce, studijní aktivity, aj.)

3. Nabízené činnosti

 • Pomoc s osobní hygienou – ranní, večerní nebo průběžná, denní hygiena, koupání, sprchování, hygiena na lůžku
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc s polohováním, přesunem na lůžko nebo vozík
 • Pomoc s oblékáním a svlékáním, převlékáním lůžka (včetně speciálních pomůcek)
 • Pomoc, podpora a dohled při podávání jídla, pití, léků
 • Pomoc při přípravě jídla, pití, občerstvení
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (chůze, vycházky)
 • Pomoc při pohybových aktivitách, např. cvičení po dohodě s rehabilitačním pracovníkem, zdravotní vycházky do okolí, menší výlety
 • Povídání, naslouchání, luštění křížovek, sudoku, společenské hry, apod.
 • Pomoc a podpora při různých koníčcích, např. sběratelství známek, etiket, pohlednic
 • Procvičování jemné motoriky, např. formou ručních prací
 • Pomoc při běžné údržbě domácnosti a osobních věcí, např. s úklidem, vytíráním, luxováním, utíráním prachu, praním, žehlením, věšením, mandlováním, apod. 
 • Doprovody na drobné nákupy (do 5kg /1 nákup)-dopomoc s donesením domů
 • Doprovod k lékaři, na lékařské zákroky, na rehabilitaci, na cvičení, návštěvy v nemocnici
 • Doprovod k vyřizování úředních záležitostí, nebo vyřizuje s pověřením uživatele osobní asistentka
 • Doprovod na zájmové a volnočasové aktivity, do školy nebo školského zařízení, do zaměstnání, při společenských, kulturních a sportovních aktivitách
 • Doprovod za poskytovateli následných služeb, např. sociálních, nebo holič, kadeřník, pedikér, manikér, masér, aj.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele

4. Specifika služby

Specifikace -  osoby zdravotně postižené či dlouhodobě a chronicky nemocné, od 1 roku věku až po věk nad 80let, dále osoby s úbytkem sil

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  8:00-16:00  -  čas mimo uvedenou pracovní dobu je možno přizpůsobit potřebám klienta
   Pátek  :  8:00-13:00  -  čas mimo uvedenou pracovní dobu je možno přizpůsobit potřebám klienta
   Sobota  :  8:00-16:00  -  a dále dle potřeb klienta
   Neděle  :  8:00-16:00  -  a dále dle potřeb klienta
   Pondělí  :  8:00-16:00  -  čas mimo uvedenou pracovní dobu je možno přizpůsobit potřebám klienta
   Úterý  :  8:00-16:00  -  čas mimo uvedenou pracovní dobu je možno přizpůsobit potřebám klienta
   Středa  :  8:00-16:00  -  čas mimo uvedenou pracovní dobuje možno přizpůsobit potřebám klienta
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Základní hodinová sazba Kč 108,- (1 minuta OAS = Kč 1,80)

cestovné za a od klienta se neúčtuje, jde k tíži poskytovatele

Fakultativní činnost

NE

Půčovna do pronájmu kompenzačních a zdravotních pomůcek 

(vozíky a chodítka) 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Osobní asistence se provádí u klienta v jeho přirozeném prostředí, každý z klientů má své bariéry. Nedá se popsat obecně. 

Název poskytovatele

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

IČ poskytovatele

26593661

Kontaktní údaje na poskytovatele