DRUG - OUT Klub - Terénní program, §69 - Terénní programy

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Info
 • Zaměstnání
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostmi

Věkové skupiny

 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7108907
 • Druh sociální služby: §69 - Terénní programy
 • Adresa: Velká Hradební 13,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475210626, 723936131, 728304461
 • E-mail: drugout@volny.cz
 • Web: www.drug-out.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Etnické menšiny
 • Veřejnost – děti a mládež ve věku 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Terénního programu

Posláním Terénního programu je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Terénní program je zaměřen na poskytování služeb sociální péče komunitě pouličních uživatelů drog.

Převážně se jedná o aktuální uživatele drog, přičemž primárním cílem u nich nemusí být abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction). Nedílnou součástí Terénního programu je také ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob (princip Public Heath).

 • minimalizace zdravotních a sociálních komplikací
 • omezení šíření infekčních chorob, zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních 
 • navázání kontaktu s uživateli drog a další spolupráce
 • bezpečí a ochrana klienta
 • účinná opatření ochrany veřejnosti – public health

Cíle Terénního programu

 • naplňování strategie Harm Reduction
 • navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog – získání nových klientů ke spolupráci
 • zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV,…)
 • zkvalitnění stávajících služeb
 • mapování drogové scény
 • účinné reagování na měnící se situaci na drogové scéně (např. změna lokalit)
 • rozšiřování povědomí o významu terénní práce a Kontaktním centru mezi veřejností
 • bezpečí a ochrana klienta
 • účinná opatření ochrany veřejnosti – public health

3. Nabízené činnosti

Výměnný program (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) – směřuje k odstranění opakovaného používání náčiní k intravenózní aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů (např. použití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromažďování infekčního materiálu a dále pak v omezování šíření infekčních chorob. V tomto případě samotná výměna nestačí, je třeba pravidelně a důrazně šířit  informace o možných nákazách.

Cíl aktivity: redukce přenosu infekčních chorob, navázání spolupráce s klientem

- poskytování prezervativů – poskytuje možnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě)

- základní zdravotní ošetření – nedílnou součástí je komunikace s klientem s možností informovat jej o bezpečném braní a zdravotních komplikacích spojené s rizikovým užíváním drog (absces, flegmóna apod.)

- vyšetření na infekční choroby (patří sem zprostředkování testů, i pre a posttestové poradenství o infekčních onemocněních, sdělování výsledků), testování z kapilární krve

- vydávání želatinových kapslí –na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci želatinových kapslí pro uživatele pervitinu, jsou velmi oblíbeným artiklem

   Výměna injekčního materiálu probíhá  jeden použitý kus za nový set /inj. stříkačka, dezinfekční tampon, sterilní vatový tampon, sterilní voda k aplikaci/. Po dohodě s pracovníkem může klient dostat 1 injekční stříkačku s „příslušenstvím“ . Během služby terénní pracovník s klientem hovoří, provádí poradenskou službu, zejména z oblasti zdraví.

- novou aktivitou pro TP je distribuce filtrů pro kuřáky THC- tým TP se rozrostl o další pracovníky a frekvenci přímé práce s klienty. Právě v rámci mapování nových lokalit funguje jako navázání kontaktu poskytování filtrů pro nové mladé klienty.

Aktivity H. R. patří mezi nejvyhledávanější služby TP.

Informace o infekčních chorobách

Poskytované informace se týkají především hepatitid, HIV, lues – jejich přenos, příznaky, testování a léčba. Přenos informací probíhá formou slovní (vhodně vedenou komunikací) a formou písemnou (prostřednictvím tištěných informačních letáků zhotovených přímo pro uživatele návykových látek). Když nám to finanční situace dovolí, tak realizujeme testování na HIV, HCV, lues z kapilární krve.

Cíl aktivity: zlepšení informovanosti klientů z oblasti infekčních nemocí

Základní poradenství (zdravotní )

Poradenství je poskytováno formou vhodně vedené komunikace. Jedná se převážně o informace z oblasti zdravotní (bezpečnější užívání drog, bezpečný sex). Pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, je klient odkázán na služby konkrétních zařízení. Často do KC.

Metody:

- osobní či telefonické poradenství (oblast drogových závislostí, zdravotní,)

- odkazy a zprostředkování

Cílem služby je předat klientovi adekvátní (přesnou) informaci, která umožní snazší orientaci v problému, rozhodnutí. Od roku 2003 fungují webové stránky organizace.

Cíl aktivity: minimalizace zdravotních a sociálních komplikací

První pomoc, zdravotní ošetření

Tato služba zahrnuje pomoc zejména při předávkování, dále ošetřování různých kožních následků injekčního užívání, řezných ran atd. Časté je ošetření zánětlivých onemocnění kůže.

Cíl aktivity: zlepšení zdravotního stavu klienta, záchrana života v případě zástavy životních funkcí

 

Sociální servis

Metody:

- poradenství

- osobní asistence při jednání na úřadech a dalšími pomáhajícími institucemi

- pomoc při zajištění dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání,

- pomoc při zajištění následné léčby v PN, TK

Cíl aktivity: snazší orientace klienta v síti sociálních zařízení. Pokud nabude klient pozitivní zkušenost v jednání s úředníky (nedochází ke konfliktu), získává signál, že spolupráce je možná. Dochází k posílení důvěry na obou stranách.

Sběr odhozených injekčních stříkaček

Sběr injekčního materiálu probíhá v rámci terénní práce ve městech Ústí nad Labem a Trmice. Infekční materiál se shromažďuje do speciálních kontejnerů (jeho likvidaci zajišťuje Diagnostika s.r.o.).

Cíl aktivity: odstraňování infekčního materiálu z veřejných prostor, ochraně obyvatel před možnou nákazou

Mapování drogové scény

Terénní práce musí pružně reagovat na změny v rámci drogové scény. Mapování probíhá v rámci města Ústí nad Labem, Trmice, nově v Chabařovicích a Chlumci. Rozšiřování povědomí o terénní práci mezi obyvateli Ústí nad Labem a Trmice probíhá jednak samotnou činností v ulicích města, kdy si lidé všimnou terénních pracovníků v přímém kontaktu s UD nebo pomocí propagačních letáků. Dále TP mapuje trendy na drogové scéně – výskyt nových drog, změna kvality atd.

Cíl aktivity: znalost drogové scény je využívána v rámci zkvalitňování služeb pro uživatele drog, z její znalosti vycházejí i účinná opatření ochrany veřejnosti

Podpůrný rozhovor

Jedná se rozhovor s klienty o tom, co je zajímá, co nám chtějí sdělit. Má nejrůznější téma – co právě dělají, co je nového, jak žijí atd. Má velký význam pro další práci s klientem, dochází k hlubšímu vzájemnému poznání, k udržení kontaktu.

Cíl aktivity: zkvalitnění kontaktu s klientem za účelem další spolupráce

4. Specifika služby

Terénní program pracuje výhradně se skupinou osob ohrožených závislostí. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  8:00-18:00
   Pátek  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-18:00
   Úterý  :  8:00-18:00
   Středa  :  8:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Potravinový servis - Potraviny jsou primární potřebou. Ve chvíli, kdy se u klientů tato primární potřeba naplní, je možné s nimi nadále efektivněji spolupracovat na zlepšení jejich sociální situace. U rodin, kde je některý z členů závislý na návykových látkách často dochází k odčerpání veškerých prostředků a rodina se ocitá na hranici přežití. Rodinný příslušníci nás kontaktují s žádostí o pomoc v jejich nepříznivé situaci. Potravinová pomoc zahrnuje základní potraviny, které jsou nezbytné k přežití.

Second Hand - všem klientům Terénního programu (včetně jejich dětí) je k dispozici čisté obnošené šactvo. Nejčastěji využívají službu klienti bez sociálního zázení. Pro klienty je tato služba důležitá také před návštěvou lékařů, institucí.

 

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

DRUG-OUT Klub, z.s

IČ poskytovatele

44554559

Kontaktní údaje na poskytovatele