Klub Lucerna, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Volný čas
 • Finance
 • Psychická podpora

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3125201
 • Druh sociální služby: §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Adresa: Karla IV. 348,40003 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475221211
 • E-mail: kolesova@charitausti.cz
 • Web: https://www.charitausti.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob: děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy; specifikace: služba je poskytována od 6 do 18 let věku, případně do ukončení středoškolského vzdělání.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POPIS REALIZACE:

 

Posláním Klubu Lucerna – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ústí nad Labem, je předcházet sociálnímu vyloučení, snižovat míru sociálního vyloučení a dále nabídnout prostor pro rozvoj dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí pomocí výchovně – vzdělávacích aktivit.

Cílem Klubu Lucerna je umožnit dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin efektivně využívat jejich volný čas, pomoci jim s přípravou do školy a zapojit je do zájmových činností.

                             

Cíle:

 1. Nabídnout možnost a příklady smysluplného využití volného času v bezpečném a důvěrném prostředí
 2. Předcházet rizikovému chování uživatelů a pomoci řešit jejich nepříznivé životní situace
 3. Motivovat uživatele k vzdělávání a pomáhat jim s plněním školních povinností
 4. Pomáhat zlepšovat hygienické návyky uživatelů a snižovat zdravotní rizika
 5. Podporovat uživatele v pozitivním vnímání sebe sama, zlepšovat sociální schopnosti a dovednosti uživatelů
 6. Udržovat kulturní tradice uživatelů

Cílem služby je nabídnout dětem a mládeži ze sociálně vyloučeného prostředí smysluplně trávit volný čas jak v bezpečném a důvěrném prostředí nízkoprahového zařízení, tak i v rámci terénních aktivit. Všechny popisované realizované aktivity mají pozitivní vliv na rozvoj sociálních interakcí, který je u naší cílové skupiny problematický. Díky postupnému získávání sociálních dovedností se děti učí komunikovat s vrstevníky, s dospělými autoritami, učí se akceptovat různé sociální role a přirozeně v těchto rolích fungovat. Cílem sociální služby je dosáhnout takového stavu, kdy uživatelé co nejméně pociťují sociální bariéry a mohou se svobodně realizovat v majoritní společnosti a zároveň dodržovat společenské a morální normy.

 

Cílová skupina:

Děti a mládež od 6 do 18 let, případně do ukončení středoškolského vzdělání, ohrožené sociálním vyloučením, pocházející ze socioekonomicky znevýhodněných rodin, žijící v sociálně vyloučené lokalitě Ústí nad Labem – Střekov.

 

 

 

Zásady poskytování služby:

 • nízkoprahovost – otevřenost zařízení uživatelům, nacházíme se v blízkosti přirozeného prostředí uživatelů
 • anonymita – pokud uživatel nechce, nemusí říkat nic o sobě, dokonce ani svoje jméno
 • diskrétnost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích
 • respekt – respektujeme přání, potřeby i osobnost uživatelů
 • individuální přístup – ke každému se chováme jako k jedinečné, originální osobnosti
 • profesionalita – všichni zaměstnanci mají odpovídající vzdělání

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované v rámci sociální služby dle zákona o sociálních službách

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • volnočasové aktivity – hudební dílna, taneční soubor, výtvarná a rukodělná dílna, knihovna, počítačová dílna, sportovní a pohybové hry, stolní a deskové hry
 • pomoc s pochopením školního učiva
 • besedy a workshopy

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

3. sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – poradenství, krizová intervence, individuální rozhovory

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Uživatel nemusí výše uvedené činnosti využívat v plném rozsahu, vybírá z nabídky dle svých zájmů a potřeb.

V terénní formě služby nabízíme tyto aktivity:

 • výlety do okolí
 • návštěvy kulturních památek regionu
 • návštěvy sportovních center

Terénní forma služby bude poskytována nepravidelně na základě potřeb uživatelů. Čas a místo výkonu terénu bude po domluvě s klienty zveřejněno na Facebooku Domu sv. Matterny a na informační tabuli zařízení. Terénní forma bude spočívat zejména ve zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím díky zážitkovým programům mimo objekt Domu. Bude jednat např. o návštěvy společenských a kulturních zařízení (plavecká hala, muzeum, divadlo), kde se budou děti učit správně společensky chovat, správně se oblékat, dodržovat etiketu, používat MHD, koupit si jízdenku, vstupenku, komunikovat s lidmi a trénovat správné sociální interakce.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  13:00-17:00  -  po předchozí domluvě
   Pátek  :  7:00-15:30  -  po předchozí domluvě
   Pondělí  :  13:00-19:00  -  po předchozí domluvě
   Úterý  :  13:00-17:00  -  po předchozí domluvě
   Středa  :  13:00-19:00  -  po předchozí domluvě
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  13:00-17:00
   Pátek  :  7:00-15:30  -  individuální konzultace
   Pondělí  :  13:00-19:00
   Úterý  :  13:00-17:30
   Středa  :  13:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Ústí nad Labem

IČ poskytovatele

44225512

Kontaktní údaje na poskytovatele