Klub Lucerna, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Služba naplňuje potřebu:
 • Info
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Volný čas
 • Finance
 • Psychická podpora

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • děti, mládež a rodina

Věkové skupiny

 • starší děti (11-15- let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • dorost (16-18 let)
 • děti předškolního věku (1-6 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3125201
 • Druh sociální služby: §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Adresa: Karla IV. 348,40003 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475221211
 • E-mail: kolesova@charitausti.cz
 • Web: https://www.charitausti.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob: děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy; specifikace: služba je poskytována od 6 do 18 let věku, případně do ukončení středoškolského vzdělání.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POPIS REALIZACE:

 

Posláním Klubu Lucerna – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ústí nad Labem, je předcházet sociálnímu vyloučení, snižovat míru sociálního vyloučení a dále nabídnout prostor pro rozvoj dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí pomocí výchovně – vzdělávacích aktivit.

Cílem Klubu Lucerna je umožnit dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin efektivně využívat jejich volný čas, pomoci jim s přípravou do školy a zapojit je do zájmových činností.

                             

Cíle:

 1. Nabídnout možnost a příklady smysluplného využití volného času v bezpečném a důvěrném prostředí
 2. Předcházet rizikovému chování uživatelů a pomoci řešit jejich nepříznivé životní situace
 3. Motivovat uživatele k vzdělávání a pomáhat jim s plněním školních povinností
 4. Pomáhat zlepšovat hygienické návyky uživatelů a snižovat zdravotní rizika
 5. Podporovat uživatele v pozitivním vnímání sebe sama, zlepšovat sociální schopnosti a dovednosti uživatelů
 6. Udržovat kulturní tradice uživatelů

Cílem služby je nabídnout dětem a mládeži ze sociálně vyloučeného prostředí smysluplně trávit volný čas jak v bezpečném a důvěrném prostředí nízkoprahového zařízení, tak i v rámci terénních aktivit. Všechny popisované realizované aktivity mají pozitivní vliv na rozvoj sociálních interakcí, který je u naší cílové skupiny problematický. Díky postupnému získávání sociálních dovedností se děti učí komunikovat s vrstevníky, s dospělými autoritami, učí se akceptovat různé sociální role a přirozeně v těchto rolích fungovat. Cílem sociální služby je dosáhnout takového stavu, kdy uživatelé co nejméně pociťují sociální bariéry a mohou se svobodně realizovat v majoritní společnosti a zároveň dodržovat společenské a morální normy.

 

Cílová skupina:

Děti a mládež od 6 do 18 let, případně do ukončení středoškolského vzdělání, ohrožené sociálním vyloučením, pocházející ze socioekonomicky znevýhodněných rodin, žijící v sociálně vyloučené lokalitě Ústí nad Labem – Střekov.

 

 

 

Zásady poskytování služby:

 • nízkoprahovost – otevřenost zařízení uživatelům, nacházíme se v blízkosti přirozeného prostředí uživatelů
 • anonymita – pokud uživatel nechce, nemusí říkat nic o sobě, dokonce ani svoje jméno
 • diskrétnost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích
 • respekt – respektujeme přání, potřeby i osobnost uživatelů
 • individuální přístup – ke každému se chováme jako k jedinečné, originální osobnosti
 • profesionalita – všichni zaměstnanci mají odpovídající vzdělání

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované v rámci sociální služby dle zákona o sociálních službách

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • volnočasové aktivity – hudební dílna, taneční soubor, výtvarná a rukodělná dílna, knihovna, počítačová dílna, sportovní a pohybové hry, stolní a deskové hry
 • pomoc s pochopením školního učiva
 • besedy a workshopy

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

3. sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – poradenství, krizová intervence, individuální rozhovory

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Uživatel nemusí výše uvedené činnosti využívat v plném rozsahu, vybírá z nabídky dle svých zájmů a potřeb.

V terénní formě služby nabízíme tyto aktivity:

 • výlety do okolí
 • návštěvy kulturních památek regionu
 • návštěvy sportovních center

Terénní forma služby bude poskytována nepravidelně na základě potřeb uživatelů. Čas a místo výkonu terénu bude po domluvě s klienty zveřejněno na Facebooku Domu sv. Matterny a na informační tabuli zařízení. Terénní forma bude spočívat zejména ve zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím díky zážitkovým programům mimo objekt Domu. Bude jednat např. o návštěvy společenských a kulturních zařízení (plavecká hala, muzeum, divadlo), kde se budou děti učit správně společensky chovat, správně se oblékat, dodržovat etiketu, používat MHD, koupit si jízdenku, vstupenku, komunikovat s lidmi a trénovat správné sociální interakce.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Ústí nad Labem

IČ poskytovatele

44225512

Kontaktní údaje na poskytovatele