Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Rekvalifikace
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Jídlo
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let, kteří, které se nacházejí v nepříznivé sociální situací, pro kterou NZDM nabízí služby podporující její řešení. 

Definování nepříznivé sociální situace: 

 • Děti a mládež žijící v málo podnětném prostředí, kde chybí zázemí, zájem a pozitivní vzory chování
 • Děti a mládež mají nedostatek kompetencí a finančních zdrojů ke smysluplnému trávení volného času (nenavštěvují kroužky, jsou pasivní, nemají prostředky nebo neznají své možnosti). 
 • Děti a mládež nemají podporu ani motivaci ke vzdělávání a zaměstnání (chodí „za školu“, ukončují studium po ZŠ, mají špatné výsledky, jsou nezaměstnaní). 
 • Děti a mládež mají omezené možnosti trávit volný čas v bezpečném prostředí, jsou ohrožení životem „na ulici“ (partou, kriminalitou, užíváním návykových látek, zanedbáváním ze strany rodiny).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je Pomáhat dětem a mladým lidem překlenout období dospívání, které s sebou přináší řadu změn. Je spojené s touhou někam patřit, s někým chodit, prosadit se, najít vhodnou školu, zvolit povolání. Zajímáme se o to, co děti a mladí lidé prožívají, co řeší a jak si v tom počínají. Chceme, aby v tom nebyli sami. Nabízíme jim prostor, kde mohou trávit svůj volný čas, zapojit se do společných aktivit nebo přijít s vlastním nápadem a uskutečnit ho. Nabízíme jim vztah založený na důvěře a respektu. Usilujeme o to, aby děti a mladí lidé rozvíjeli své dovednosti a učili se přijmout odpovědnost za sebe i druhé.  

Cíle služby: 

 • Klienti respektují pravidla klubu, rozumí jim, vyžadují jejich dodržování po ostatních. Navazují kontakt s pracovníky i vrstevníky.  
 • Klienti znají své dovednosti, slabé a silné stránky. Učí se novým věcem a rozvíjejí své schopnosti. 
 • Klienti mají povědomí o zákonech a společenských normách, které souvisejí s jejich sociální situací a odpovídají jejich věku. Znají důsledky spojené s jejich nedodržováním.  
 • Klienti vědí o vzdělávacích a pracovních možnostech, které odpovídají jejich dovednostem. Znají svá práva i povinnosti s nimi spojená.  
 • Klienti vědí, jak trávit svůj volný čas, aniž by ohrožovali své zdraví (či zdraví ostatních) a dostávali se do konfliktu se svým okolím. 
 • Klienti vědí, jak využít další dostupné služby. Vědí, kde a jak hledat odbornou pomoc. 

3. Nabízené činnosti

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity - pro navázání kontaktu slouží klubovna, kam klienti/ zájemci přicházejí a kde jsou motivováni k aktivitám. Zájmové dílny a aktivity klubu, aj.
 • Pracovně výchovná činnost s dětmi – např. péče o vybavení klubu, rukodělné, tvořivé dílny.
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností - nácvik konkrétních činností
 • Zajištění podmínek pro volnočasové aktivity - pomoc při přípravě do školy, skupinové i individuální doučování v klubu, nabídka neformálního vzdělávání, kontakt se školou.
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským  prostředím
 • Aktivity realizované mimo prostory klubu, např. exkurze, výlety, návštěvy kulturních zařízení, akcí, sportovišť, taneční soutěže při představení, pořádání festivalů, zážitkové aktivity. Zprostředkování kultury, sportu, kroužků vč. získávání finančních prostředků (nadace, stipendia). V rámci individuální práce např. poradenství, pomoc s výběrem dalšího vzdělávání, následná pomoc s nástupem, či přestupem.
 1. Sociálně terapeutické činnosti
 • Realizace zájmové dílny, např. hudební, taneční, sportovní, výtvarné, filmové a jiné dílny. Prostor pro získání/zvýšení dovedností v rámci školní/ předprofesní přípravy, besedy, workshopy, podpůrná skupina, prostor pro diskuzi na aktuální témata (veřejné dění, prevence rizikové chování, aj.). Podpora v náročné životní situaci (oblast vztahů - rodinných, vrstevnický, k sobě samému...).
 1. Uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí např. asistence v oblasti vzdělávání (podpora ve studiu, stipendia), zaměstnání (sepsání životopisu), asistence při vyřizování dokladů.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob – např. informační servis, kontakt s institucemi, úřady. 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  9:00-17:30  -  Klub13:00 - 17:00
   Pátek  :  8:00-16:30  -  Klub13:00 - 15:00
   Pondělí  :  9:00-17:30  -  Klub13:00 - 17:00
   Úterý  :  11:00-19:30  -  Klub 13:00 -19:00
   Středa  :  9:00-17:30  -  Klub13:00 - 17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Člověk v tísni, o.p.s.

IČ poskytovatele

25755277

Kontaktní údaje na poskytovatele