Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L., §51 - Chráněné bydlení

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • dlouhodobě duševně nemocní
 • osoby ohrožené závislostmi

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách.

Věková struktura osob: 19 let  - nad 80 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem služby je podporovat uživatele v začleňování do běžného a samostatného způsobu života, soběstačnosti, sebeobsluze, uplatňování práv a odpovědnosti za své jednání.

Poslání služby je poskytování pomocí, podpory v procesu sociálního začleňování a pomáht žít samostatně v bytech běžné zástavby s individuální mírou podpory každého uživatele.

Cílová skupina: Muži a ženy od 18 let života s chronickým duševním onemocněním, ohroženi závislostí nebo závislí na návykových látkách.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí stavy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Vytváření a upevňování sociálních návyků, podpora samostatnosti, právo na přiměřené riziko a odpovědnosti za svůj život, podpora při řešení každodenních situací, individuální přístup, vytváření bezpečného prostředí pro poskytování služby - bezalkoholové a bezdrogové, kladení důrazu na profesionalitu pracovníků poskytujících službu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhada za služby se odvíjí od vyhlášky č.505/2006 Sb. v platném znění od 1.1.2014 a úhradou nájemného za chráněný byt.

Fakultativní činnost

ANO

Doprava automobilem, možnost telefonního kontaktu, zajišťování nákupů.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je poskytována v bytech v běžné zástavbě, kdy ne každý vchod je opatřen nájezdní plošinou.

Název poskytovatele

Charita Česká Kamenice

IČ poskytovatele

70818134

Kontaktní údaje na poskytovatele