Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Rekvalifikace
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • děti, mládež a rodina

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 19 let, kteří, které se nacházejí v nepříznivé sociální situací, pro kterou NZDM nabízí služby podporující její řešení. 

Definování nepříznivé sociální situace: 

 • Děti a mládež žijící v málo podnětném prostředí, kde chybí zázemí, zájem a pozitivní vzory chování
 • Děti a mládež mají nedostatek kompetencí a finančních zdrojů ke smysluplnému trávení volného času (nenavštěvují kroužky, jsou pasivní, nemají prostředky nebo neznají své možnosti). 
 • Děti a mládež nemají podporu ani motivaci ke vzdělávání a zaměstnání (chodí „za školu“, ukončují studium po ZŠ, mají špatné výsledky, jsou nezaměstnaní). 
 • Děti a mládež mají omezené možnosti trávit volný čas v bezpečném prostředí, jsou ohrožení životem „na ulici“ (partou, kriminalitou, užíváním návykových látek, zanedbáváním ze strany rodiny).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nový svět je pomáhát dětem a mladým lidem překlenout období dospívání, které s sebou přináší řadu změn. Je spojené s touhou někam patřit, s někým chodit, prosadit se, najít vhodnou školu, zvolit povolání. Zajímáme se o to, co děti a mladí lidé prožívají, co řeší a jak si v tom počínají. Chceme, aby v tom nebyli sami. Nabízíme jim prostor, kde mohou trávit svůj volný čas, zapojit se do společných aktivit nebo přijít s vlastním nápadem a uskutečnit ho. Nabízíme jim vztah založený na důvěře a respektu. Usilujeme o to, aby děti a mladí lidé rozvíjeli své dovednosti a učili se přijmout odpovědnost za sebe i druhé.  

Cíle služby:

 • Klienti respektují pravidla klubu, rozumí jim, vyžadují jejich dodržování po ostatních. Navazují kontakt s pracovníky i vrstevníky.  
 • Klienti znají své dovednosti, slabé a silné stránky. Učí se novým věcem a rozvíjejí své schopnosti. 
 • Klienti mají povědomí o zákonech a společenských normách, které souvisejí s jejich sociální situací a odpovídají jejich věku. Znají důsledky spojené s jejich nedodržováním.  
 • Klienti vědí o vzdělávacích a pracovních možnostech, které odpovídají jejich dovednostem. Znají svá práva i povinnosti s nimi spojená.  
 • Klienti vědí, jak trávit svůj volný čas, aniž by ohrožovali své zdraví (či zdraví ostatních) a dostávali se do konfliktu se svým okolím. 
 • Klienti vědí, jak využít další dostupné služby. Vědí, kde a jak hledat odbornou pomoc. 

3. Nabízené činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity - např. klubovna, filmový klub, sportovní aktivity, atd.,
 • pracovně výchovná činnost - např. tvořivé dílny – výtvarná, rukodělná, péče o vybavení, společné prostory, atd., 
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání - např. možnost vypracování úkolů, individuální nebo skupinové doučování, práce na PC aj.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 • veškeré aktivity realizované mimo klub: účast na sportovních a kulturních akcích, výlety, návštěvy sportovišť. Cílem je zprostředkovat dětem nové zážitky s možností opustit jejich sociální prostředí, setkání s dětmi i dospělými z většinové společnosti.

Sociálně terapeutické činnosti

 • vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování. Aktivní zapojení klientů do činnosti klubu, kdy sami vyvinou iniciativu a přijdou s konkrétními nápady a podněty na aktivitu, motivace k dobrovolnictví, pomoc při vedení dílen, podílení se na organizování akcí - předávání a posilování kompetencí. Skupinová setkání – pravidelná aktivita pro otevřenou komunikaci všech, kteří se na klubových činnostech a chodu klubu podílejí, semináře a besedy s pracovníkem NZDM či odborníkem na probírané téma (drogy, domácí násilí, šikana, hygiena a zdravotní osvěta, ...).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • vyřizování běžných záležitostí: např. dokladů, stipendia, sepsání životopisu,
 • obnovení/upevnění kontaktu s rodinou, upevnění sourozeneckých vztahů a podpora činností podporující sociální začleňování osob -  informační servis, kontakt s institucemi/úřady, zprostředkování dalších služeb.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  08:30-17:00  -  12:00 - 17:00 klub + individuální konzultace
   Pondělí  :  08:30-17:00  -  12:00 - 17:00 klub + individuální konzultace
   Úterý  :  08:30-17:00  -  12:00 - 17:00 klub + individuální konzultace
   Středa  :  08:30-17:00  -  12:00 - 17:00 klub + individuální konzultace
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Člověk v tísni, o.p.s.

IČ poskytovatele

25755277

Kontaktní údaje na poskytovatele