Centrum služeb pro rodinu, §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba naplňuje potřebu:
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Péče o blízké

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • dorost (16-18 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3255982
 • Druh sociální služby: §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: Karla IV. 348,40003 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475221211
 • E-mail: kolesova@charitausti.cz
 • Web: https://www.charitausti.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována rodinám s dítětem/dětmi do 18 let věku, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodič nedokáže bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Centra služeb pro rodinu

Posláním Centra služeb pro rodinu (CSPR) je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy u rodin, které jsou ohroženy dopady dlouhodobé krizové sociální situace, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat. Cílem služby je umožnit rodinám ze sociálně vyloučených lokalit, efektivně využívat jejich volný čas, pomoci dětem a rodičům v přípravě do školy a zapojit je do zájmových činností. Dětem nabízíme možnost a příklady smysluplného využití volného času. Podporujeme v každém příslušníkovi rodiny zodpovědnost za sebe sama s využitím jejich lidského kapitálu, nabízíme pomoc v orientaci v sociálním prostředí.

 

Cíle CSPR:

 • vytvářet podmínky k řešení nepříznivé sociální situace rodin
 • poskytnout rodinám potřebnou podporu a pomoc
 • zlepšit sociální schopnosti a dovednosti dětí a rodičů
 • umožnit rodinám lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
 • nabídnout rodičům pomoc a podporu při vedení domácnosti
 • podporovat rodiče v nácviku sociálních kompetencí v jednáních na úřadech apod.
 • vést rodiče k zodpovědnosti a aktivní účasti na výchově a vzdělání jejich dětí
 • naučit děti i rodiče aktivně trávit volný čas
 • připravit děti na vstup do školy

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti ambulantní a terénní formy služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc se zvládáním školních povinností, procvičování základních vědomostí, preventivní, výukové a vzdělávací programy, podpora a nácvik rodičovského chování, společné aktivity rodin)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách a dalších institucích, jednorázové akce rodin)
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc s písemnostmi – vyplnění formulářů, pomoc s vyhledáváním vhodných školních zařízení – MŠ, ZŠ, SŠ nebo jiných odborníků)
 • sociálně terapeutické činnosti (např. společné jednorázové akce – tvořivé dílny, vaření, individuální rozhovory)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. doprovody na úřady a instituce, pomoc s vyřizováním dokladů, zvyšování schopnosti uživatelů tak, aby byli schopni řešit nepříznivé životní situace vlastními silami)

 

Průběh poskytování sociální služby:

Služba klade důraz na zvyšování rodičovských kompetencí. K dispozici je herna, vybavená nábytkem a pomůckami, vhodnými pro děti do 6 let. Herna je využívána dle potřeby uživatelů, po vzájemné dohodě s pracovníky služby. Pracovníci rodinným příslušníkům ukazují, jak děti všestranně rozvíjet, provádí nácvik běžné hygieny, sebeobsluhy, učí je pravidlům fungování v kolektivním zařízení. Zároveň apelují na rodinné příslušníky v tom smyslu, aby šli dětem příkladem, aby se děti v rodinách mohly opírat o pozitivní vzory.

Rodinám pomáháme v kontaktu se společenským prostředím, snažíme se zvyšovat jejich sebedůvěru v jejich vlastní schopnosti a podporovat je v samostatném rozhodování.

Školní děti se snažíme vést k zodpovědnému plnění školních povinností, nabízíme možnost doučování – buď v konzultační místnosti zařízení, nebo v přirozeném prostředí uživatelů.

Pomáháme také rodičům a dětem, kteří prožívají nelehké období života (těžce prožívají období adolescence, vyskytují se nové, dosud neznámé obtíže…) a směřujeme je k odborníkům (psychologům, SVP apod.).

S každým uživatelem (jednotkou se rozumí rodina) je sepsána smlouva o poskytování sociální služby v písemné formě, pokud alespoň jedna smluvní strana při jednání o uzavření smlouvy tuto formu navrhne, nebo je evidován záznam o ústní dohodě. S uživatelem probíhá individuální plánování sociální služby, které je pravidelně aktualizováno a vyhodnocováno.

4. Specifika služby

Terénní forma je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Ústí nad Labem, včetně spádových obcí.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Ústí nad Labem

IČ poskytovatele

44225512

Kontaktní údaje na poskytovatele