Centrum služeb pro rodinu, §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba naplňuje potřebu:
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Zajištění bezpečí
 • Péče o blízké
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3255982
 • Druh sociální služby: §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: Karla IV. 348,40003 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475221211
 • E-mail: kolesova@charitausti.cz
 • Web: https://www.charitausti.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována rodinám s dítětem/dětmi do 18 let věku, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodič nedokáže bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Centra služeb pro rodinu

Posláním Centra služeb pro rodinu (CSPR) je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy u rodin, které jsou ohroženy dopady dlouhodobé krizové sociální situace, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat. Cílem služby je umožnit rodinám ze sociálně vyloučených lokalit, efektivně využívat jejich volný čas, pomoci dětem a rodičům v přípravě do školy a zapojit je do zájmových činností. Dětem nabízíme možnost a příklady smysluplného využití volného času. Podporujeme v každém příslušníkovi rodiny zodpovědnost za sebe sama s využitím jejich lidského kapitálu, nabízíme pomoc v orientaci v sociálním prostředí.

 

Cíle CSPR:

 • vytvářet podmínky k řešení nepříznivé sociální situace rodin
 • poskytnout rodinám potřebnou podporu a pomoc
 • zlepšit sociální schopnosti a dovednosti dětí a rodičů
 • umožnit rodinám lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
 • nabídnout rodičům pomoc a podporu při vedení domácnosti
 • podporovat rodiče v nácviku sociálních kompetencí v jednáních na úřadech apod.
 • vést rodiče k zodpovědnosti a aktivní účasti na výchově a vzdělání jejich dětí
 • naučit děti i rodiče aktivně trávit volný čas
 • připravit děti na vstup do školy

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti ambulantní a terénní formy služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc se zvládáním školních povinností, procvičování základních vědomostí, preventivní, výukové a vzdělávací programy, podpora a nácvik rodičovského chování, společné aktivity rodin)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách a dalších institucích, jednorázové akce rodin)
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc s písemnostmi – vyplnění formulářů, pomoc s vyhledáváním vhodných školních zařízení – MŠ, ZŠ, SŠ nebo jiných odborníků)
 • sociálně terapeutické činnosti (např. společné jednorázové akce – tvořivé dílny, vaření, individuální rozhovory)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. doprovody na úřady a instituce, pomoc s vyřizováním dokladů, zvyšování schopnosti uživatelů tak, aby byli schopni řešit nepříznivé životní situace vlastními silami)

 

Průběh poskytování sociální služby:

Služba klade důraz na zvyšování rodičovských kompetencí. K dispozici je herna, vybavená nábytkem a pomůckami, vhodnými pro děti do 6 let. Herna je využívána dle potřeby uživatelů, po vzájemné dohodě s pracovníky služby. Pracovníci rodinným příslušníkům ukazují, jak děti všestranně rozvíjet, provádí nácvik běžné hygieny, sebeobsluhy, učí je pravidlům fungování v kolektivním zařízení. Zároveň apelují na rodinné příslušníky v tom smyslu, aby šli dětem příkladem, aby se děti v rodinách mohly opírat o pozitivní vzory.

Rodinám pomáháme v kontaktu se společenským prostředím, snažíme se zvyšovat jejich sebedůvěru v jejich vlastní schopnosti a podporovat je v samostatném rozhodování.

Školní děti se snažíme vést k zodpovědnému plnění školních povinností, nabízíme možnost doučování – buď v konzultační místnosti zařízení, nebo v přirozeném prostředí uživatelů.

Pomáháme také rodičům a dětem, kteří prožívají nelehké období života (těžce prožívají období adolescence, vyskytují se nové, dosud neznámé obtíže…) a směřujeme je k odborníkům (psychologům, SVP apod.).

S každým uživatelem (jednotkou se rozumí rodina) je sepsána smlouva o poskytování sociální služby v písemné formě, pokud alespoň jedna smluvní strana při jednání o uzavření smlouvy tuto formu navrhne, nebo je evidován záznam o ústní dohodě. S uživatelem probíhá individuální plánování sociální služby, které je pravidelně aktualizováno a vyhodnocováno.

4. Specifika služby

Terénní forma je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Ústí nad Labem, včetně spádových obcí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  07:00-15:30
   Čtvrtek  :  07:00-15:30
   Úterý  :  07:00-15:30
   Pondělí  :  07:00-15:30
   Pátek  :  07:00-15:30
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  09:00-12:00
   Čtvrtek  :  09:00-12:00
   Úterý  :  09:00-12:00
   Pondělí  :  09:00-12:00
   Pátek  :  09:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Ústí nad Labem

IČ poskytovatele

44225512

Kontaktní údaje na poskytovatele