Návrat dítěte do rodiny (Trmice), §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Péče o blízké
 • Rekvalifikace
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina

Věkové skupiny

 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou rodiny s dítětem/dětmi u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové sociální situace. Danou situaci rodiče nedokáží sami bez pomoci společnosti překonat. Do cílové skupiny spadají také rodiny ohroženy sociálním vyloučením nebo rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách nebo lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, a to jak v bytových domech, tak ubytovnách. Dlouhodobá krizová situace rodiny zahrnuje například: 

- rodina je sociálně vyloučená nebo je ohrožena sociálním vyloučením,
- rodině hrozí ztráta bydlení nebo již bydlení ztratila,
- děti mají problémy ve škole,
- děti mají výchovné problémy,
- rodina vede životní styl, který většinová společnost těžko akceptuje (dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, dlouhodobé pobírání sociálních dávek, nepořádek v okolí bydliště),
- různé formy zanedbávání dětí rodinou 
- dítěti bylo uloženo výchovné opatření (dohled, ústavní výchova),
- dítě bylo svěřeno na základě předběžného opatření do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující neodkladnou pomoc. 


Dítětem se rozumí osoba mladší 18 let. 

Uživatelem služby SAS je zpravidla rodina. Věková kategorie klientů je 0 - 80 let. 

Pokud jsou v rozporu zájmy zákonných zástupců, rodičů dítěte, s oprávněnými zájmy dítěte, a dítěti je v daném roce 15 let, lze považovat za uživatele služby i takto staré dítě.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním PPO v rámci poskytovaných sociálních služeb je prosazovat práva a oprávněné zájmy znevýhodněných osob, posilovat jejich odpovědnost za svůj život a přispívat k soudržnosti celé společnosti. Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je podporovat  rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen  vývoj dětí, způsobený dlouhodobou krizovou sociální situaci, kterou sami  nedokážou řešit. Díky poskytnuté podpoře mohou rodiny s dětmi lépe uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Rodiče jsou podporováni v prohlubování svých rodičovských schopností a dovedností tak, aby o své děti mohli sami odpovědně a řádně pečovat.

Cílem služby je ochrana nejlepšího zájmu dítěte, zachování biologických rodin a obnovení narušených funkcí rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat ve svých domovech se svými biologickými rodiči nebo jinými příbuznými.

Dílčí cíle služby: 

 • začleňovat rodiny ze sociálně vyloučených lokalit do společnosti,
 • přispívat k uvedenému začleňování sociálně slabých rodin posílením jejích důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti, aby se staly rovnocennými členy společnosti,
 • pomáhat při řešení ekonomické situace rodinám s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit snižováním zadluženosti rodin, prevencí před zadlužováním,
 • posilovat soběstačnost členů rodin při vyřizování administrativních záležitostí, 
 • zvyšovat finanční gramotnost příslušníků rodin s dětmi,
 • posilovat snahy o překonávání bariér při kontaktu s úřady a institucemi,
 • pomáhat rodinám s dětmi s udržováním stávajícího bydlení, příp. se získáním nového bydlení,
 • podporovat a pomáhat při vytváření podmínek pro pravidelnou docházku dětí do školy, pomáhat s přípravou dětí do školy,
 • předcházet odebírání dětí z rodiny do ústavní výchovy,
 • umožnit dětem umístěným v ústavních zařízeních bezpečný návrat domů, do jejich rodiny, ve spolupráci s rodiči, širší rodinou, dětmi a kompetentními institucemi a orgány,
 • snižovat deprivaci dětí umístěných v zřízeních pro výkon ústavní výchovy,
 • posilovat u dětí umístěných v zařízeních ústavní výchovy kontakt s rodiči a příbuznými,
 • u dětí navracejících se z ústavní výchovy rozvíjet soběstačnost a schopnosti k začlenění do běžného života rodiny a společnosti,
 • ovlivňovat systémové změny, včetně legislativních, s cílem zlepšit postavení sociálně slabých rodin a ro

3. Nabízené činnosti

Uživatelům služby jsou za účelem dosahování cílů v rámci sociální služby SAS, vymezené zákonem a prováděcí vyhláškou, nabízeny klíčovým pracovníkem níže uvedené činnosti: 

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) pracovně výchovná činnost s dětmi

 • motivace k domácím činnostem zajišťujícím chod rodiny, 
 • nácvik činností  zajišťujících chod rodiny – např. nákupy, úklid

b) pracovně výchovná činnost s dospělými (například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby)

 • cílená podpora rodičů při péči o děti a rodinu – vedení domácnosti, hospodaření s finančními prostředky, prevence zadlužování a řešení dluhové situace rodiny, motivační rozhovory v rodinách k prospěchu dětí a zabezpečení rodiny,
 • urovnávání konfliktů v rodinách, tj. pomoc při řešení konfliktů s prarodiči, příbuznými např. ohledně silného vlivu na děti, příp. při řešení konfliktů a neshod v širší rodině, 
 • práce s rodinou na školní přípravě dětí, sledování výsledků dětí ve škole, podpora dobré spolupráce rodiny se školou, kontakty s učiteli apod.,
 • případové konference o prospěchu a chování dětí s kurátory a učiteli za přítomnosti rodičů,
 • motivace a trénink dospělých členů rodiny za účelem úspěšných jednání na úřadech a institucích (úřady práce, školy, školky, lékaři, zaměstnavatelé apod.),
 • jednání s kurátory pro mládež ohledně rodin s dětmi, které mají stanovená výchovná opatření,
 • podpora úspěšného jednání s věřiteli (banky, nebankovní ústavy, dopravní podnik, telefonní společnosti, majitelé nemovitostí apod.),

c) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

 • budování hodnotového systému – vysvětlováním na příkladech co je „dobré“ a co“ špatné“, trénink používání slov „prosím“ a „ děkuji“,
 • posilování vzájemných rodinných vztahů a vztahů v širší rodině, podpora sourozeneckých vztahů při pracech pro zajištění chodu rodiny,
 • podpora volnočasových aktivit a pomoc při jejich vyhledávání a zapojování se,
 • upevňování hygienických návyků, motorická cvičení s dětmi a cvičení na podporu kreativity (poznávání barev, kreslení, vystřihování, modelování, trénink rozvoje řeči a mluvení prostřednictvím říkánek, básniček a písniček, vycházky,

d) zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

 • pomoc s docházkou dětí do předškolních zařízení (vyhledávání, zprostředkování),
 • pomoc s předškolní přípravou, pomoc s přípravou k zápisu do školy, doprovod k zápisům do škol,
 • podpora spolupráce a aktivní pomoc při potřebě kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou, pomoc se zaváděním vzdělávacích postupů doporučených PPP, pomoc při přípravě dětí do školy,
 • pomoc při zajišťování školních pomůcek - mimořádná okamžitá pomoc ve spolupráci se školou, zprostředkování doučování a případné finanční a materiální podpory žáků a studentů,

e) zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

 • pomoc při zajištění školních družin a kroužků ve škole,
 • pomoc v orientaci vhodných volnočasových aktivit pro děti – kroužky, umělecké školy, pomoc s výběrem a zajištěním vhodných volnočasových aktivit pro děti,
 • v indikovaných případech zprostředkování a doprovod na jednání za účelem získání volnočasových aktivit pro děti, 
 • pomoc při zajištění pomůcek na volnočasové aktivity – např. sportovní oblečení, hudební nástroje, kroje apod.,
 • zprostředkování využívání nízkoprahových zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže, zprostředkování využívání aktivit neziskových organizací zaměřených na děti a mládež.

 

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) v indikovaných případech doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

 • doprovod dětí z domova či organizace PPO do školy (např. předškolní příprava), dále na kroužky, na aktivity jiných neziskových organizací apod.,
 • pomoc při zajištění školní docházky dětí vracejících se ze zahraničí (Anglie, Irsko, Slovensko),
 • pomoc se zajištěním dětského lékaře pro děti propuštěné s ústavní výchovy, navracející se ze zahraničí. 

 

3) sociálně terapeutické činnosti

a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 • učení se takovému chování, které je okolím přijímáno pozitivně,
 • nácvik návyků uplatnitelných při výkonu práce – dodržování časů, domluvených postupů, dohod,
 • nácvik dovedností  - jak požádat o informace, o službu, o práci,
 • nácvik vyřizování běžných rodinných záležitosti – kontakt s poštou, s pronajímatelem bytu, školní jídelnou apod.,
 • motivace k práci ve veřejně prospěšných pracech, veřejné službě, 
 • nácvik snižování rodinných nákladů ekonomicky úsporným chováním – např. změnou telefonních operátorů, dodavatelů TV programů, výhodnějších bankovních účtů, vhodnějších časových jízdenek MHD, svačin pro děti z domácích surovin místo peněz na svačiny apod.,
 • nácvik vyplňování formulářů, vypisování obálek, podacích lístků, poštovních poukázek,
 • podpora dobrovolnických aktivit v jiných organizací.

 

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • pomoc a podpora při vyřizování osobních dokladů,
 • pomoc a podpora při jednání se zdravotními pojišťovnami, pomoc a podpora při jednání na elektrárnách, plynárnách apod.,
 • doprovody na úřady a pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů a jednání s věřiteli, 
 • pomoc a podpora při jednáních na  OSPOD, pomoc a podpora při podávání žádostí o pěstounskou péči, svěření dítěte do péče třetí osoby, 
 • pomoc s žádostmi, telefonním kontaktem, vyplňováním formulářů,
 • podpora při získání právního zastoupení při občansko-právních sporech před soudy,

b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 • sociální práce s rodinou na změnách, které odvrátí riziko odebrání dětí z rodiny,
 • sociální práce s rodinou na změnách v rodinných poměrech za účelem navrácení dětí odebraných z rodin a umístěných v ústavních zařízeních (změny ve fungování rodin, podmínkách, finančních poměrech apod.),
 • vyhledávání příbuzných, vyhledávání příbuzných rodin, kde rodiče nastupují výkon trestu, aby dětem nehrozilo umístění do výchovných zařízení,
 • při rodinných problémech zasahujících do hloubky nepostihující kompetenci PPO pomoc (zprostředkování) s využitím specializovaných služeb – psychologické poradny, poradny pro mezilidské vztahy.

4. Specifika služby

V rámci pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v odůvodněných případech lze při poskytování služby využít právních konzultací a pomoci. Ty jsou pro cílovou skupinu velice důležité především z toho důvodu, že sami uživatelé služby nedisponují takovými znalostmi a dovednostmi, aby si uměli např. sepsat odvolání, odpor, námitky, návrhy na svěření do péče, úpravu výchovy a výživy dětí tak, aby byla podání úspěšná. Právní poradenství je poskytováno v sociální oblasti, pracovně-právních vztazích, sociálním zabezpečení, péče o děti, bydlení atd. Důležitou roli hraje též dluhové poradenství. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  09:00-16:00
   Pátek  :  12:00-15:00  -  PO PŘEDCHOZÍ INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ JE MOŽNÉ SLUŽBY KLIENTŮM POSKYTOVAT I MIMO UVEDENOU PROVOZNÍ DOBU
   Úterý  :  09:00-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  09:00-16:00
   Středa  :  09:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je bezplatná. 

Fakultativní činnost

ANO

Šatník - bezplatná možnost klientů čerpat materiální pomoc ze šatníku služby. 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována především v přirozeném prostředí klientů, tedy v domácnosti, na ulici a všude tam, kde je domluveno, tudíž poskytování služby není omezeno bariérami. Možné je i ambulantní čerpání služby na pobočce, která je v přízemí, nicméně na pobočku vede jeden schod - lze využít pomoci pracovníků služby. Dveře jsou dvoukřídlé, projede tedy kočárek i invalidní vozík. 

Název poskytovatele

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

IČ poskytovatele

70100691

Kontaktní údaje na poskytovatele