Poradna Prosapia, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Péče o blízké
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • sociální krize
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • děti, mládež a rodina
 • senioři

Věkové skupiny

 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5509784
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Pařížská 1259,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 725114125
 • E-mail: i.prouskova@prosapia-zu.cz
 • Web: www.new.prosapia-zu.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Obecně jsou cílovou skupinou osoby v tíživé životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami, bez odborné pomoci.

Dle rozhodnutí o registraci se jedná o tyto CS:

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ÚV, osoby žijící v SVL, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dětmi, senioři. Převažující CS jsou rodiny s dítětem/dětmi.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním služby odborného sociálního poradenství je pomoc uživateli služby lépe se orientovat v náročné životní situaci a jeho podpora v nalezení strategie směřující ke zlepšení kvality jeho života.

Cíle, způsoby a principy poskytování odborného sociálního poradenství

Poskytujeme odborné, bezpečné a bezplatné poradenství a podporu těm, kteří vnímají svou životní situaci jako tíživou a nedokážou ji řešit vlastními silami. Podporujeme naše uživatele služeb k samostatnému zvládání situací.

Stanovili jsme si tyto cíle:

 • zmírnit dopady náročných životních situací uživatelů služby,

 • zmírnit dopady sociálního vyloučení osob,

 • kvalitní, systematickou činností v rámci odborného sociálního poradenství předcházet
  sociálnímu  vyloučení osob,

 • zmírnit dopady ohrožení sociálním vyloučením a zamezit eskalaci problému sociálního
  vyloučení,

 • naučit uživatele služeb lépe se orientovat v mezilidských vztazích,

 • naučit uživatele služeb lépe se orientovat v sociálních systémech,

 • naučit uživatele služeb lépe porozumět svým právům a oprávněným zájmům,

 • nabídnout bezpečné prostředí pro sdílení svých emocí a životních situací,

 • nabídnout kontakty nebo konkrétní schůzku s jinými organizacemi a službami, včetně
  psychologické a psychiatrické pomoci,

 • nabídnout konkrétní varianty účinného řešení životní situace,

 • nabídnout pomoc při orientaci ve vlastních možnostech a schopnostech při hledání
  vhodného zaměstnání nebo studia.

 • Službu odborného sociálního poradenství poskytujeme bezplatně, diskrétně, nestranně,
  nezávisle i anonymně. Garantujeme individuální přístup. Základní metodou práce s
  uživatelem je poradenský rozhovor. Další metodou práce s uživatelem je jeho
  zplnomocňování (uživatel je veden k samostatnému rozhodování) a komplexní přístup
  k němu a k jeho situaci.

3. Nabízené činnosti

Odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba je poskytována v rozsahu stanoveném klasifikací informačního systému Asociace občanských poraden v úrovních:

Informace - předání informace o zákonech, paragrafech, právech obětí (poškozených), informace o jiných pomáhajících organizacích, předání kontaktu.

Rada – vážení situace uživatele, nabízení alternativ řešení, posuzování výhod a nevýhod jednotlivých řešení, vysvětlování obsahu právních dokumentů a dalších listin.

Pomoc - pomoc při zvoleném řešení, při sepisování dopisů, návrhů, podání, vyplňování formulářů apod.

Asistence - činnost ve prospěch uživatele služeb vykonávaná mimo poradnu. Je to společný pojem pro doprovázení a vyjednávání. 1. Doprovázení – poradce doprovází uživatele služeb mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje, spíše je morální podporou. 2. Vyjednávání – poradce vyjednává v zájmu uživatele služeb s třetí stranou.

4. Specifika služby

Specifikem naší služby je zaměřenost na podporu a pomoc osobám v rodičovském konfliktu a v průběhu opatrovnického řízení

Služby, které poradna poskytuje v rámci opatrovnického řízení

Poradna Prosapia poskytuje odbornou sociální práci a poradenství rodinám s dětmi v  období po rozpadu partnerského svazku, v průběhu celého opatrovnického a rozvodového sporu, i v porozvodovém období, pokud spory a komplikovaný vztah mezi rodiči přetrvává a má negativní vliv na samotné rodiče i nezl. děti. Dětem poskytujeme pomoc s provedením náročné životní situace v případu rozpadu rodiny, i s provedením opatrovnickým řízením. Pomáháme rodinám podpořit či obnovit vzájemnou komunikaci, rozvíjet rodičovské kompetence, získat náhled na potřeby dětí, předcházet eskalaci problému,. Poskytujeme asistenci při sepisovaní opatrovnickéýchnávrhů k soudu a další služby.

Individuální a párové odborné poradenství a edukace v oblasti: rozpadu rodiny, rozvodové a porozvodové situace, výchovy dětí (při práci využíváme sociálně terapeutické techniky).

Rodinné poradenství – pracujeme s celým rodinným systémem (rodiči, dětmi, prarodiči). Věnujeme pozornost mapování rodinných vztahů a podporujeme všechny členy rodiny ve vzájemném respektu.

Skupinovou edukaci ve věcech opatrovnických řízení – krátké vzdělávací senináře o dopadech rozchodu rodičů na děti, o možnostech úpravy vztahu rodičů s dětmi a jiných tématech opatrovnického řízení.

Asistované kontakty – dle individuální dohody a dle kapacitních možností poradny lze poskytnout pomoc při realizaci styku nezl. dítěte s rodičem.

Zprostředkování kontaktu na navazující odborné služby.


 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:30-12:30  -  13:00 - 15:00 hod. - pro objednané
   Pátek  :  8:30-12:00  -  jen pro objednané
   Pondělí  :  8:30-12:30  -  13:00 - 15:00 hod. - pro objednané
   Úterý  :  8:30-12:30  -  13:00 - 15:00 hod. - pro objednané
   Středa  :  8:30-12:30  -  13:00 - 15:00 hod. - pro objednané
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Poradna se nachází v prvním patře domu, kde není k dispozici výtah.

Název poskytovatele

Prosapia z.ú., společnost pro rodinu

IČ poskytovatele

69411239

Kontaktní údaje na poskytovatele