odlehčovací služby, §44 - Odlehčovací služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Chráněné dílny
 • Péče o blízké
 • Rekvalifikace
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

Věkové skupiny

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5891759
 • Druh sociální služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Šrámkova 3305,40011 Ústí nad Labem
 • Telefon: 472772902
 • E-mail: info@dd-dobetice.cz
 • Web: www.dd-dobetice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Věková struktura okruhu osob: mladší senioři (60-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Cílovou skupinou Odlehčovací služby jsou osoby, které mají sníženou míru soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cíle

 1. Podporovat uživatele k dosažení největší možné míry soběstačnosti.
 2. Podílet se na aktivním životě s přihlédnutím k individuálním potřebám a zájmům uživatelů.
 3. Podporovat sociální vazby uživatele a vztahy mezi rodinou a vrstevníky.
 4. Poskytnout přiměřenou pomoc a podporu pečujícím rodinám po nezbytnou dobu zajištěním péče o jejich příbuzného.
 5. Motivovat uživatele k samostatné činnosti, která povede k opětovnému získání schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost.

Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnutí krátkodobého pobytu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a tím dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek, obnovu sil a vyřízení osobních záležitostí.

 

3. Nabízené činnosti

Odlehčovací služba

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

1. ubytování,

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

 

4. Specifika služby

Odlehčovací služba je pobytová a je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 

Platná úhrada za odlehčovací službu je uvedena k 1/2022 v Sazebníku služeb na uvedeném odkazu. 

https://dd-dobetice.cz/media/uploads/documents/sazebnik/2022/sazebnik-uhrad-4-3-2022.pdf

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní činnosti poskytované zařízením Domov pro seniory Dobětice, p.o., jsou uvedeny v platném Sazebníku služeb z 1/2022.

 

https://dd-dobetice.cz/media/uploads/documents/sazebnik/2022/sazebnik-uhrad-4-3-2022.pdf

Architektonická bezbariérovost

ANO

Domov pro seniory Dobětice je plně bezbariérový. 

Přístup Domova je zajištěn jak pro osoby, které jsou částečně imobilní (na invalidním vozíku), tak také pro úplně imobilní klienty (na lůžku). 

Respitní lůžka vytvořená pro odlehčovací službu jsou dvě a nachází se v 3. nadpodlaží Domova, kam se klienti mohou dostat výtahem, který je plně bezbariérový a samotný dvoulůžkový pokoj je také uzpůsoben pro bezbariérové využívání (snadný přístup do koupelny, speciálně uzpůsobené WC + sprcha).

Název poskytovatele

Domov pro seniory Dobětice, p.o.

IČ poskytovatele

44555407

Kontaktní údaje na poskytovatele